Goniądz, dnia  09 .07.2010r.

 

 

FD 7041-17/10

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na : Wykonanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym map określających projekty podziału nieruchomości (ok 85 szt.) wykonanych na podstawie dokumentacji określającej proponowany przebieg drogi gminnej z zaznaczeniem terenu niezbędnego do jej realizacji, zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej nr 103387B we wsi Wroceń, wraz           z wykonaniem stabilizacji granic na słupkach betonowych.

          Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Usługi Geodezyjne Krzysztof Dobrowolski, ul. Mickiewicza 4, 19-200 Grajewo

 Uzasadnienie faktyczne: Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie prawne: art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                         mgr Tadeusz Kulikowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-07-09

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-07-09

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-07-09