Goniądz dnia 09.01.2015r.

FD.7021.27.2014

 

                                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na "Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2015r " została wybrana niżej wymieniona oferta:

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,EM-KA” Mirosław Kryński, 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 18/2

Dane wybranej oferty:

Liczba uzyskanych punktów - 97

Zestawienie punktacji przyznanej ofercie:

 

 

WYKONAWCA

uzyskane punkty                        w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

 

Cena

waga 90%

Termin płatności faktury

waga 10%

Oferta oznaczona nr 1

złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,EM-KA” Mirosław Kryński, 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 18/2

90

7

97

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                   

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                mgr inż. Mariusz Ramotowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-01-09

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-01-09

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-01-09