Goniądz dnia 08.01.2013r

 

FD.7210.52.1.2012                 

                                                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: „Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz  w 2013 roku.”

       Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

       Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,EM-KA” Mirosław Kryński, ul. Wojska Polskiego 18/2,    19-110 Goniądz.

       Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,     tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

        Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust.   1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia           o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                  mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-01-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-01-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-01-08