Goniądz dnia 03.08.2011r

 

FD.7013.9.2011

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę roślinno – stawowych przydomowych  oczyszczalni  ścieków na terenie Gminy Goniądz w ilości 120 sztuk”.

Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że            w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły  trzy oferty.

       Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS Jacek A. Roszczyc, ul. Jagiellońska 9B/1, 17-100 Bielsk Podlaski.

       Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

Ponadto oferty złożyli:

1. Biuro Opracowań ECOVERDE, ul. Rzeźniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Góra, która uzyskała 22,62  pkt.

2. EKO Technologie Witold Żołna, Oś. Kasztanowe 4c/2, 70-895 Szczecin, która uzyskała   30,63 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w  terminie  o którym mowa          w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                       mgr Tadeusz Kulikowski

                                                                                            

 

                                                                                           

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-08-03