Goniądz dnia 06.09.2010r

 

 

 

 

 

FD 7041-7/10

                                                                 

                         

 

                                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

          Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Goniądz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego  o nazwie:,, Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr działki 154 we wsi Krzecze i 257 we wsi Wroceń gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie”” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – ,,Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,EM-KA” Mirosław Kryński, 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 18/2”.  Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała  100 pkt.

   Uzasadnienie: Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,               tj. oferowała najniższą cenę.

 

   Ponadto ofertę  złożył  Wykonawca :

,,Wynajem Sprzętu Budowlanego ,,MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo”  - otrzymała 46,39 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                     BURMISTRZ

 

                                                                                             mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-09-06

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-09-06

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-09-06