Goniądz, dnia 04.01.2010r.

 

 

FD 7040-12/09/10

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na : „Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2010 roku”.

 

          Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę :

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,EM - KA” Mirosław Kryński, 19-110 Goniądz   ul. Wojska Polskiego 18/2,

 

który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ogółem brutto 142493,00 zł. (słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy zł).

   Wybrana oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium: cena i jest najkorzystniejszą, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-01-04

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-10-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-01-04