Goniądz dnia 02.01.2012

 

FD.7210.39.2011

                                                          

                                                

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: „Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz  w 2012 roku.”

 Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,EM-KA” Mirosław Kryński, ul. Wojska Polskiego 18/2, 19-110 Goniądz.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                      mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-01-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-01-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-01-02