Goniądz dnia 01.06.2012r

 

FD.7013.8.1.2012

 

                                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz "

       Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że            w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły  dwie oferty.

       Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę Pracowniczy Ośrodek Maszynowy  w Augustowie Spółka z o. o. ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów .      

      Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

Ponadto ofertę złożył  wykonawca: ROB-BUD Robert Krasiński Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn który został  wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp.- wadium wpłynęło na konto zamawiającego po terminie określonym w rozdziale XII      ust 1 SIWZ.

       Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w  terminie  o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                   mgr Tadeusz Kulikowski

                                                                                             

 

                                                                                           

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-06-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-06-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-06-01