Goniądz, dnia 26.03.2013 r.

OŚ.2512.2.2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

PROPOZYCJI CENOWEJ

na prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego,
parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na obszarze Gminy Goniądz.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający:

Gmina Goniądz

reprezentowana przez Tadeusza Kulikowskiego – Burmistrza Goniądza

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres podstawowych czynności wchodzących w zakres konserwacji oświetlenia drogowego:

 1. Wymiana eksploatacyjna źródeł światła,
 2. Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy (bez materiału),
 3. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,
 4. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej,
 5. Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach,
 6. Wymiana tabliczek słupowych,
 7. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,
 8. Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,
 9. Wymiana podstaw bezpiecznikowych,
 10. Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,
 11. Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
 12. Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
 13. Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej,
 14. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych,
 15. Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych,
 16. Wymiana opasek zabezpieczających,
 17. Poprawianie opasek słupowych,
 18. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,
 19. Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,
 20. Wymiana listew zaciskowych,
 21. Wymiana przekaźników zmierzchowych ,
 22. Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych ,
 23. Wymiana zegarów sterujących oświetleniem,
 24. Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych,
 25. Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego,
 26. Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych.

 

Na terenie Gminy Goniądz znajduje się około 1022 urządzeń oświetleniowych, z których około 100 jest własnością Gminy, zaś pozostałe stanowią własność Zakładu. Zamawiający zastrzega sobie zmiany w ilości urządzeń oświetleniowych + - 5%.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 1. Warunki, jakie powinien spełniać wykonawca:

Konserwujący urządzenia powinien spełniać następujące wymogi:

 1. zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego”,
 • uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1 kV zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN (Konserwujący powinien mieć wdrożoną instrukcję prac pod napięciem obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości koordynowania prac przez służby Zakładu),
 • zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
 1. dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,
 2. wdrożyć następujące instrukcje:

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok,

- Instrukcja stanowiskowa wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

- Instrukcja użytkowania samochodowego podnośnika koszowego przy pracach eksploatacyjnych obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok,

- Szczegółowa Instrukcja Prowadzenia Ruchu Sieci Elektroenergetycznej obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok,

- Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

- Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1 kV obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

- Instrukcja organizacji i wykonywania prac na wysokości obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

- Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

i posługiwać się nimi przez okres konserwacji.

 1. pracownicy Konserwującego, podczas wykonywania prac na urządzeniach oraz w pobliżu urządzeń Zakładu (także w przypadku gdy urządzenia oświetlenia drogowego są własnością Urzędu, ale zainstalowane na konstrukcjach Zakładu) powinni być ubrani w ubrania robocze z widoczną nazwą lub logo firmy,
 2. Wykaz osób posiadających kwalifikacje oraz upoważnionych do wykonywania prac w technologii PPN należy przesłać do Zakładu. Wykaz podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Departamentu Eksploatacji i Rozwoju. Aktualny wykaz powinien znajdować się w Wydziale BHP oraz odpowiednich komórkach ruchu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.
 3. Posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

3.Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zadania.

Dokumenty mogą być składane drogą pocztową, pocztą elektroniczną, za pomocą faxu lub w drodze bezpośredniego doręczenia.

4.Do obowiązków Konserwującego będzie należało:

 1. Prowadzenie oględzin, przeglądów oraz doraźnych remontów oświetlenia.
 2. Wymiana eksploatacyjna źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu.
 3. Doraźne naprawy innych elementów obwodów oświetleniowych po przyjęciu reklamacji o  zakłóceniu.
 4. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji wraz z urządzeniami sterowniczo-zasilającymi.
 5. Utrzymanie obiektów konserwowanych urządzeń w należytym stanie technicznym.
 6. Sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu prac.
 7. Protokolarne przekazanie uprawnionym pracownikom Zakładu dokumentów potwierdzających wykonanie zabiegów eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego na ciągach oświetleniowych będących na majątku Zakładu, niezwłocznie po wykonaniu tych zabiegów.
 8. Całodobowe przyjmowanie reklamacji o niesprawnym oświetleniu.
 9. Usuwanie awarii po 2 godz. od przyjęcia zgłoszenia, na linii limitującej załączenie obwodów komunalnych.
 10. Uzgadnianie form łączności: Konserwujący – Centrum Dyspozytorskie.
 11. Każdorazowe uzgadnianie przez Konserwującego z dyżurnym Centrum Dyspozytorskiego możliwości załączenia oświetlenia poza normalnymi porami świecenia.
 12. Pisanie poleceń na prace wykonywane przez podległych pracowników (PPN). – dotyczy urządzeń nie będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1 wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej. Za zachowanie formy pisemnej uważa się także przesłanie oferty faxem lub drogą e-mail, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny dokument potwierdzający wpis
  do ewidencji działalności gospodarczej w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
 2. formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 3. wykaz osób uprawnionych i upoważnionych do wykonywania prac
  w technologii PPN do 1 kV na urządzeniach PGE Dystrybucja Białystok Sp.
  z o.o. (załącznik nr 2),
 4. oświadczenie oferenta o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego (załącznik nr 3),
 5. wzór umowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe wraz ze wzorem umowy należy składać na adres Urząd Miejski
w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz w kopercie z dopiskiem: „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na obszarze Gminy Goniądz”, faxem (85) 738-03-07 lub e-mail um@goniadz.pl w terminie do 4 kwietnia 2013 r. do godziny 1100.

Dokumenty oryginalne bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem, które są wymagane
w niniejszym zaproszeniu muszą być także dostarczone drogą pocztową na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2013 r.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Miejsce i czas realizacji usługi:

Konserwacja oświetlenia ulicznego obejmuje teren i miasta i gminy Goniądz.

Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku, licząc od dnia podpisania stosownego porozumienia i protokołu zdawczo – odbiorczego pomiędzy Zamawiającym a PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest Bożena Sokołowska, tel. (85) 738-00-39 wew. 18;
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;
 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga, protest.
 4. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, tj. zarządzeniu nr 78/11 Burmistrza Goniądza z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Goniądz zamówień finansowanych ze środków publicznych o wartości wyrażonej w złotych i nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

          BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kulikowski

 

 

 •  
 1. Formularz ofertowy;
 2. Wykaz pracowników uprawnionych i upoważnionych do wykonywania prac w technologii „Pod napięciem” /PPN/ na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego wg załącznika nr 3

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-03-28

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-03-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-03-28