Goniądz, dnia 07.06.2011 r.

OŚ.6040.13.10.2011

ZAPYTANIE  OFERTOWE

w sprawie wyboru wykonawcy usługi

w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Goniądz.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający: Urząd Miejski w Goniądzu

  Plac 11 Listopada 38

  19-110 Goniądz

   tel. (85) 738-00-43.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych
i/lub gospodarczych z posesji osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy Goniądz w 2011 roku.

Zakres prac będzie obejmował:

Szacunkowa ilość odpadów azbestowych do usunięcia z nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz wyniesie około 4464 m2(około 66,96 Mg).

1)  - demontaż wyrobów zawierających azbest na wskazanych przez Zamawiającego budynkach mieszkalnych i/lub gospodarczych na terenie miasta i gminy Goniądz,

Zakres zadania w ppkt. 1) obejmuje usunięcie około 2 208 m2 (tj. około 33,12 Mg) wyrobów zawierających azbest w 2011 roku, w tym na terenie miasta Goniądz 40 m2
(1 gospodarstwo domowe), Klewianka 170 m2(1 gospodarstwo domowe), Kramkówka Duża 300 m2(1 gospodarstwo domowe), Kramkówka Mała 484 m2(3 gosp. domowe), Krzecze 520 m2(3 gosp. domowe), Łazy 180 m2 (1 gosp. domowe), Owieczki 250 m2 (1 gosp. domowe) oraz Wroceń 264 m2(1 gosp. domowe).

2) – odbiór i załadunek zdemontowanych przez Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot wyrobów, klęski żywiołowej, wyrobu niewykorzystanego, a nabytego przed wejściem w życie przepisów o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
na oznakowane i zabezpieczone specjalistyczne środki transportu,

- transport odpadów azbestowych do miejsca ich czasowego przechowywania,
a następnie po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Zakres zadania w ppkt 2) obejmuje usunięcie odpadów w ilości około 66,96 Mg,
w tym wyrobów zdemontowanych przez Wykonawcę (pkt 1 zapytania) oraz zdeponowanych płyt cementowo-azbestowych na nieruchomości właściciela: Białosuknia 70 m2 (1 gosp. domowe), Klewianka 200 m2 (1 gosp. domowe), Krzecze 240 m2 (1 gosp. domowe), Osowiec 450 m2 (2 gosp. domowe), Owieczki 476 m2
(1 gosp. domowe), Piwowary 350 m2 (2 gosp. domowe), Smogorówka Goniądzka
154 m2 (1 gosp. domowe), Wroceń 116 m2 oraz Wojtówstwo 200 m2 (1 gosp. domowe).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy.

Koszty inwentaryzacji powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz koszty ważenia tych wyrobów ponosi Wykonawca.

- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 ze zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673),

- Wykonujący do rozliczenia wykonania zadania przedstawi kartę przekazania odpadu z podpisami właściciela posesji, z której były usuwane wyroby zawierające azbest, informację o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone oraz oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę powyższych rozliczeń, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych, składowanych na posesjach osób fizycznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Goniądz powinno być zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze. zm.), ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.), ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2002 r. nr 199,
poz. 1671 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649
ze zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).

 

Wykonawca w ramach proponowanej oferty cenowej winien zapewnić:

a)      nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,

b)      uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.

2.      Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:

- musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu w/w odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych – decyzja Starosty Monieckiego zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),

- musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej ustawy,

- musi posiadać pracowników przeszkolonych w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest (co najmniej 2 osoby),

- musi posiadać odpowiedni sprzęt do bezpiecznego załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest (co najmniej 1 środek transportu),

- musi wskazać miejsce składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kserokopia aktualnej umowy ze wskazanym zakładem na przyjęcie odpadów zawierających azbest lub inny równoważny dokument),

- musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- spełnienie   w/w   warunków ,  należy   potwierdzić   poprzez   złożenie   z  ofertą stosownego oświadczenia wg. załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zadania. Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

3.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1 wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie
z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

4.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie.

5.      Sposób przygotowania oferty:

- oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- do oferty należy dołączyć oryginały/kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 2 zamówienia,

- Wykonawca określi jednostkowe ceny netto w PLN jako całkowity koszt demontażu, odbioru,  transportu i utylizacji odpadów azbestowych, a także cenę na  transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy płyty zawierającej azbest – stałe i jednakowe na wszystkie zlecenia jednostkowe w okresie,
na który zostanie zawarta umowa.

Wykonawca określi również wartość brutto całego zamówienia z podaniem wartości podatku VAT (wyrażony w % i kwocie PLN), która stosowana będzie wyłącznie
do porównania ofert.

6.      Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Goniądzu,
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goniądz w 2011 r.” w terminie
do 17 czerwca 2011 r. do godziny 1000.

7.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.      Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2011 r.

9.      Miejsce realizacji usługi: teren miasta i gminy Goniądz.

10.  Informacje:

Środki finansowe na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Goniądz” będzie pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  – regulamin.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest
Magdalena Bernatowicz, tel. (85) 738-00-43 wew.18.

 

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Oświadczenie oferenta.

Metryka strony

Udostępniający: M.Bernatowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-06-07