Goniądz, 18.05.2010 r.

OŚ. 7062-21/10

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

Burmistrz Goniądza zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usługi polegającej
na „Transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz w 2010 r.”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia szacunkowo nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
(art. 4 pkt 8 ustawy).

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia obejmującego odbiór, transport
i utylizację pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest (płyty azbestowo - cementowe proste i faliste) z posesji osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, fizycznie położonych na terenie miasta i gminy Goniądz. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest i skontaktuje się telefonicznie z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. Łączna ilość pokryć dachowych wskazana do usunięcia to maksymalnie
1862,43 m2, w tym na terenie miejscowości Klewianka – 250,00 m2 (1 gospodarstwo domowe), Doły - 100,00 m2 (1 gospodarstwo domowe), Smogorówka Goniądzka – 120,00 m2 (1 gospodarstwo domowe), Białosuknia – 124,00 m2 (1 gospodarstwo domowe), Osowiec – 350,00 m2 (2 gospodarstwa domowe), Wroceń – 270,00 m2 (2 gospodarstwa domowe), Owieczki – 380,00 m2 (1 gospodarstwo domowe), Goniądz 268,43 m2 (4 gospodarstwa domowe).

 

Załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych, składowanych
na posesjach osób fizycznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Goniądz powinno być zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), ustawą z  dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.), ustawą
z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.
z 2006 r. Nr 30, poz. 213).

Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany
i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie
z powyższymi przepisami. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest, środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań
w trakcie transportu. Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest, powinny być przekazane do unieszkodliwiania odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia.

Wykonujący, do rozliczenia wykonania zadania, przedstawi: Kartę przekazania odpadu z podpisami właściciela posesji z której usuwane były odpady, Informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę ww. rozliczeń, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace.

 

Powyższe zadanie realizowane będzie przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Regulamin.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

 

Termin wykonania zadania nie dłuższy niż do 31.10.2010 r.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez Wykonawcę następujących wymogów:

- musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne i  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu ww. odpadów
na składowisko odpadów niebezpiecznych - kserokopia decyzji Starosty Monieckiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (art. 17 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (art. 28 cyt. powyżej ustawy)

-    musi posiadać pracowników przeszkolonych w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest - co najmniej 2 osoby,

- musi posiadać sprzęt odpowiedni do bezpiecznego załadunku i transportu wyrobów azbestowych - co najmniej 1 środek transportu,

- musi wskazać miejsce składowania odpadów - kserokopia aktualnej umowy ze wskazanym zakładem na przyjęcie odpadów zawierających azbest lub inny równoważny dokument.

- musi okazać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – kserokopia.

 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku z podaniem ceny netto, wartości podatku VAT (wyrażony w % i kwocie w zł) oraz cenę brutto.

 

Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Pl. 11 listopada 38, 19-110 Goniądz w terminie do dnia 27.05.2010 r.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest
Bożena Sokołowska – tel. 085 738 00 39 wew. 18.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                   mgr Tadeusz Kulikowski

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-05-18

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-05-24

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-05-18