Goniądz, dnia 25.04.2013 r.

OŚ.6040.1.2013

ZAPYTANIE  OFERTOWE

w sprawie wyboru wykonawcy usługi

w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Goniądz.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający: Urząd Miejski w Goniądzu

  Plac 11 Listopada 38

  19-110 Goniądz

   tel. (85) 738-00-43.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2013 roku kompleksowej usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych
i/lub gospodarczych z posesji osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami lub wspólnoty mieszkaniowej z terenu miasta i gminy Goniądz.

Zakres prac będzie obejmował:

Szacunkowa ilość odpadów azbestowych do usunięcia z nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz wyniesie około 5374 m2 (około 85,984 Mg).

1)  - demontaż wyrobów zawierających azbest na wskazanych przez Zamawiającego budynkach mieszkalnych i/lub gospodarczych na terenie miasta i gminy Goniądz,

Zakres zadania w ppkt. 1) obejmuje usunięcie około 2270 m2 (tj. około 36,32 Mg) wyrobów zawierających azbest w 2013 roku, w tym na terenie miasta Goniądz 278 m2
(1 gospodarstwo domowe), Białosuknia około 320 m2 (1 gospodarstwo domowe) Klewianka 590 m2 (2 gospodarstwa domowe), Kramkówka Mała 240 m2 (1 gospodarstwo domowe), Osowiec - Twierdza 525 m2 (3 komórki gospodarcze), oraz Wroceń 317 m2 (3 gospodarstwa  domowe).

2) – odbiór i załadunek zdemontowanych przez Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot wyrobów azbestowych, w wyniku klęski żywiołowej, wyrobu niewykorzystanego, a nabytego przed wejściem w życie przepisów o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, na oznakowane i zabezpieczone specjalistyczne środki transportu,

- transport odpadów azbestowych do miejsca ich czasowego przechowywania,
a następnie po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Zakres zadania w ppkt 2) obejmuje usunięcie odpadów w ilości około 85,984 Mg,
w tym wyrobów zdemontowanych przez Wykonawcę (pkt 1 zapytania) oraz zdeponowanych płyt cementowo-azbestowych na nieruchomości właściciela: Goniądz 356 m2 (4 gospodarstwa domowe), Kramkówka Duża 750 m2 (2 gospodarstwa domowe), Mierkienniki 1200 m2 (1 gospodarstwo domowe), Olszowa Droga 330 m2 (1 gospodarstwo domowe), Smogorówka Dolistowska 288 m2 (1 gospodarstwo domowe), Wojtówstwo 180 m2 (1 gospodarstwo domowe).

Podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej,  do wielkości otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Koszty inwentaryzacji powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz koszty ważenia tych wyrobów ponosi Wykonawca.

- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673),

- Wykonujący do rozliczenia wykonania zadania przedstawi kartę przekazania odpadu z podpisami właściciela posesji, z której były usuwane wyroby zawierające azbest, informację o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone oraz oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę powyższych rozliczeń, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych, składowanych na posesjach osób fizycznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Goniądz powinno być zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 ze zm.), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 227, poz. 1367 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824), rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

Wykonawca w ramach proponowanej oferty cenowej winien zapewnić:

 1. nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,
 2. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.
 1. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:

- musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu ww. odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych – decyzja Starosty Monieckiego zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),

- musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z wyżej cytowaną ustawą,

- musi posiadać pracowników przeszkolonych w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest (co najmniej 2 osoby),

- musi posiadać odpowiedni sprzęt do bezpiecznego załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest (co najmniej 1 środek transportu),

- musi wskazać miejsce składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kserokopia aktualnej umowy ze wskazanym zakładem na przyjęcie odpadów zawierających azbest lub inny równoważny dokument),

- musi posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- spełnienie   ww.   warunków,  należy   potwierdzić   poprzez   złożenie   z  ofertą stosownego oświadczenia wg załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zadania. Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1 wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie.

 1. Sposób przygotowania oferty:

- oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- do oferty należy dołączyć oryginały/kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 2 zamówienia,

- Wykonawca określi jednostkowe ceny netto w PLN jako całkowity koszt demontażu, odbioru,  transportu i utylizacji odpadów azbestowych, a także cenę na  transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy płyty zawierającej azbest – stałe i jednakowe na wszystkie zlecenia jednostkowe w okresie,
na który zostanie zawarta umowa.

Wykonawca określi również wartość brutto całego zamówienia z podaniem wartości podatku VAT (wyrażony w % i kwocie PLN), która stosowana będzie wyłącznie
do porównania ofert.

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Goniądzu,
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Goniądz” w terminie
do 10 maja 2013 r. do godziny 1200.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.09.2013 r.
 2. Miejsce realizacji usługi: teren miasta i gminy Goniądz.
 3. Informacje:

Środki finansowe na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Goniądz” będzie pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  – regulamin.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest
Bożena Sokołowska, tel. (85) 738-00-43 wew.18.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie oferenta.

        BURMISTRZ

    mgr Tadeusz Kulikowski


 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-04-25

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-04-25

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-04-25