Goniądz, dnia 20.08.2010r.

 

SK-3410-3/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na : Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego  na realizację zadania pn.” Rozbudowa wodociągu wiejskiego „Osowiec”. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm. Goniądz”. Budowa sieci wodociągowej etap I – w wysokości 369 393 zł  ( słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy ).

 

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19 – 100 Mońki.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                    Z up. BURMISTRZA

 

                                                                                                          mgr inż. Justyna Jarmołowska

                                                                                                                      Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: EZ

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-08-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-08-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-08-20