Goniądz, dnia 9.09.2014r.

 

SK-3051.1.2014

 

                                                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na : „Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 348 390 zł ( słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt)”.

 

 

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

  

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                  

                                                                                                                     BURMISTRZ

 

                                                                                                         mgr Tadeusz Kulikowski

                                                                                                      

                                                                                                

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-09-09

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-09-09

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-09-09