Goniądz, dnia 13.09.2010r.

 

SK-3410-4/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego na :„Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł. (słownie złotych: osiemset tysięcy złotych )”.

 

         Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

   Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę : Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Olsztynie 15 – 282 Białystok, ul. Piękna 1.

   Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę, która uzyskała 100 pkt.

   Z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                                        BURMISTRZ

 

                                                                                                             mgr Tadeusz Kulikowski                      

 

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-09-13

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-09-13