Goniądz, dnia 02.03.2010r.

 

 

SK-3410-1/10

 

 

 

Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zadanie pn. „ Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek integracji Europejskiej i Promocji Podlasia                 w Goniądzu” w wys. 1.140.710zł. ( słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy siedemset dziesięć).

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Goniądz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zadanie pn. „ Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu” w wys. 1.140.710zł. ( słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy siedemset dziesięć )jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru : Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferowała najniższą cenę.

 

   Ponadto ofertę złożył Wykonawca :

 Bank Ochrony Środowiska S.A.  Odział w Białymstoku ul. Piękna 1, 15-282 Białystok- oferta otrzymała  96,80 pkt.

 

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                            Burmistrz

 

 

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-03-03