Goniądz, dnia 07.08.2014 r.

OŚ.6232.13.4.2014

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”

 

 

Burmistrz Goniądza informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2014 r. pod numerem nr 241072-2014, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl, zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.” zostały złożone 3 oferty.

W toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający powziął wątpliwości co do prawidłowości skalkulowania ceny oferty MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48,
15-950 Białystok. Odbiegała ona w sposób rażący od kwoty jaką ustalił Zamawiający oraz od pozostałych złożonych ofert przetargowych. Firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok przedstawiła ofertę niższą o ok. 63,94% od ceny brutto określonej przez Zamawiającego, o ok. 70,74 % od następnej złożonej oferty brutto oraz o ok. 84,29% od najdroższej oferty brutto.

Burmistrz Goniądza działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wezwał pismem nr OŚ.6232.13.2.2014 r. z dnia 04.08.20104 r. MPO Sp. z o.o. w Białymstoku o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny.

W odpowiedzi nr BM-167/05/08/2014 z dnia 06.08.2014 r. MPO Sp. z o.o. w Białymstoku wskazał, iż cenę oferty obliczono dla krótszego okresu świadczenia usługi odbioru odpadów, więc skalkulowano cenę rażąco niską, nieadekwatną do cen rynkowych i przedmiotu zamówienia. Oferent nie dołączył żadnych dowodów potwierdzających prawidłowość skalkulowanej ceny.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ww. przepisu prawnego, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonując obiektywnej oceny oferty oraz analizując przedstawioną odpowiedź, uznał, że cena ta jest rażąco niska i wobec spełnienia przesłanek art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ofertę MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok odrzucił.

Pozostałe dwie oferty cenowe przedłożone w ww. postępowaniu przetargowym przewyższają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-08-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-08-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-08-08