BURMISTRZ GONIĄDZA

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz

 

Lp.

Położenie  nieruchomości

Nr

działki

obręb

KW

Pow.

ha

Opis i przeznaczenie  nieruchomości

Cena wywoławcza

nieruchomości

netto zł

Wadium

 

1.

 

Goniądz

ul. Szpitalna 2

 

945

Goniądz

LM1G/00005684/8

 

0,0374

nieruchomość gruntowa  zabudowana parterowym  budynkiem mieszkalnym składającym się z dwóch  mieszkań ze wspólnym korytarzem o powierzchni użytkowej  75,60m2. Stan  techniczny budynku jest zły. Budynek po pożarze, wymaga  gruntownego remontu i odbudowy.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz teren oznaczony jest symbolem 2MWN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną przemieszaną z jednorodzinną z usługami wbudowanymi. Jest to historycznie  ukształtowana zabudowa o charakterze kamienic, obiekt o wartościach kulturowych objęty ochroną konserwatorską oznaczony symbolem WK, wszelkie zamierzenia  dotyczące rozbiórki przebudowy wymagają  uzyskania opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

43000

 

4300

2.

 

 

Goniądz

ul. Plac 11 Listopada

848/8

Goniądz

LM1G/00019234/0

0,0265

działka niezabudowana, o kształcie  zbliżonym do  trójkąta, granice regularne, teren płaski, przy granicy  działki  od strony południowej znajduje się budynek magazynowy, od zachodu graniczy z terenem  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, od wschodu z działką zabudowaną  budynkiem mieszkalnym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz  teren oznaczony symbolem 3UO użytkowany dotychczas jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania z możliwością modernizacji i zmiany  rodzaju usług pod nadzorem  Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków

10500

1050

3.

ul. Plac 11 Listopada 18

729, 730, 731

Goniądz

 

LM1G/00035705/1

0,1231

lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej  28,9m2 z  przynależną piwnicą o powierzchni 7 m2, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc , korytarza,  położony  na parterze budynku  wielorodzinnego 2 kondygnacyjnego.  Lokal nie posiada balkonu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje wraz z udziałem wynoszącym  3590/35550 w nieruchomości wspólnej i we własności gruntu

14000

1400

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 (w kolejności określonej liczbą porządkową).

W przypadku nieruchomości Lp. 2 do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doliczony  podatek VAT.  Cena sprzedaży  nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Ewentualne okazanie granic nieruchomości  nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

Warunkiem udziału w przetargu  jest wniesienie wadium  przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku  osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta  reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć  wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo, małżonkowie biorą udział w przetargu  osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości  osób reprezentujących  podmiot.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych na rachunek  Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium  upływa  dnia 18 września 2015 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej  przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

Burmistrz


mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-08-14

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-08-14

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-08-14