BURMISTRZ GONIĄDZA

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 Lp.

 Położenie
nieruchomości

 Nr działki
obręb
KW

 Pow.
(ha)

 Opis i przeznaczenie nieruchomości

 Cena wywoławcza
(zł)

 Wadium
(zł)


1.


Owieczki


175
Owieczki
LM1G/00019033/1


0,2000

 nieruchomość gruntowa, łąka o regularnym kształcie , położona w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i zabudowy zagrodowej, oznaczona w ewidencji jako Ps - pastwisko trwałe i Lz grunty zadrzewione i zakrzaczone, przeznaczenie w miejscowym planie - tereny rolne RZ (łąki i pastwiska)


5570,00


557,00


2.


Wroceń


183/3
Wroceń
LM1G/00005370/4


0,4736

 działka zabudowana wiatą żelbetową o powierzchni użytkowej 202,5 m2 o regularnym kształcie położona w bezpośrednim sąsiedztwie działek rolnych i zabudowy zagrodowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako R- grunty orne, w miejscowym planie teren oznaczony symbolem 2UK obejmujący świetlicę wiejską


24500,00


2450,00


3.


Wroceń

 165
Wroceń
LM1G/00019029/0


1,0600

 nieruchomość gruntowa o regularnym zbliżonym do prostokąta kształcie, działka w części porośnięta lasem sosnowym, a w części stanowi stare wyrobisko, oznaczona w ewidencji gruntów jako N -nieużytki i Ls -lasy, działka w miejscowym planie oznaczona symbolem 4NU stanowi teren wiejskiego składowiska odpadów stałych


13800,00


1380,00


4.


Wojtówstwo


29/2
Wojtówstwo
LM1G/00019036/2


0,1100

 nieruchomość gruntowa o nieregularnym kształcie, położona w sąsiedztwie nieruchomości zagrodowych, porośnięta drzewami liściastymi, oznaczona w ewidencji gruntów jako Ps- pastwisko trwałe, w miejscowym planie obszar oznaczony jest symbolem RZ -łąki i pastwiska


3500,00


350,00


5.


Wojtówstwo


29/3
Wojtówstwo
LM1G/00019036/2


0,1000

 nieruchomość gruntowa w kształcie zbliżonym do trójkąta , położona w sąsiedztwie nieruchomości zagrodowych, porośnięta drzewami liściastymi oznaczona w ewidencji gruntów jako Ps -pastwisko trwałe w miejscowym planie obszar oznaczony jest symbolem RL-tereny leśne


3200,00


320,00

 

Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu Plac 11 listopada 38 (w kolejności określonej liczbą porządkową).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli  wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 24  września 2014r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek  bankowy Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku :

podmiotów innych  niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu(oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości;

pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Goniądza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 84 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

 

 

 

 Burmistrz


mgr Tadeusz Kulikowski

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-08-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-08-20

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-08-20