Goniądz: /Rewitalizacja Nowego Rynku Goniądza/ - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rynku/
Numer ogłoszenia: 156493 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Rewitalizacja Nowego Rynku Goniądza/ - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rynku/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Nowego Rynku Goniądza. Etap I - przebudowa rynku i chodnika wokół rynku na działce nr 916/2 o pow. 7668 m²; Etap II - przebudowa ulicy i chodnika zewnętrznego ulicy na działce nr 916/1 o pow. 8991 m². Wymienione działki stanowią własność gminy Goniądz. Działki położone są w obszarze miasta wpisanego do Rejestru zabytków. 2. Zakres przedmiotowy dokumentacji obejmuje opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku w Goniądzu i uzgodnieniu ich z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków(do wykorzystania praca: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu w autorstwie mgr inż. architekta krajobrazu Agnieszki Westfal oraz zalecenia do tego projektu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku (zał. Nr 8)). Po wyborze przez Zamawiającego jednej z proponowanych przez Wykonawcę koncepcji do Wykonawcy należy z uwzględnieniem etapowej realizacji zadania Przebudowa Nowego Rynku Goniądza - Etap I - przebudowa rynku i chodnika wokół rynku na działce nr 916/2 o pow. 7668 m²; Etap II - przebudowa ulicy i chodnika zewnętrznego ulicy na działce nr 916/1 o pow. 8991 m². min: 1) Kompleksowe opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami i opiniami, przygotowanego do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 2) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów do przetargu. 3) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. W szczegółowy zakres opracowania wchodzi min: 1) Karta informacyjna zadania do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (2 egz. w formie papierowej); 2) Projekty branżowe budowlane i wykonawcze wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym formacie, np. .pdf, na płycie CD/DVD) zawierające m.in.: a) szczegółowy projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, b) projekt nawierzchni wnętrza rynku, ulic, chodników, c) projekt docelowej organizacji ruchu, d) w razie konieczności projekt przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, e) w razie konieczności projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, f) projekt przebudowy istniejących, a kolizyjnych napowietrznych linii telefonicznych, elektrycznych, g) projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (np. telekomunikacyjnej), h) projekt umieszczenia elementów małej architektury np. przebudowy przystanku PKS, budowy fontanny, przebudowy studni itp. i) w razie konieczności projekt przebudowy oświetlenia ulicznego i rynku oraz zasilania kablem podziemnym i szafkę energetyczną umożliwiającą zasilenie imprez, j) inwentaryzacja istniejącej zieleni i projekt jej przebudowy, k) dokumentację geotechniczną badania podłoża gruntowego (w razie konieczności), l) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszystkie uzgodnienia do projektu budowlanego należy dostarczyć w 2 oryginalnych egzemplarzach (egzemplarz Inwestora nr 1 i nr 2). Egzemplarz nr 3, 4 i 5 musi zawierać kolorową odbitkę ksero z załącznika do opinii ZUD. 3) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski - w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD; 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 3) przygotowanie projektu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzję uzgadniającą Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku całości zaprojektowanych rozwiązań..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Pisemne oświadczenie

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie - wykażą wykonanie minimum 1 usługi projektowej w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy, budowy, modernizacji placów (rynków), skwerów, parków o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pok. nr 5 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.A.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-06-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-06-25

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-06-17