BURMISTRZ GONIĄDZA

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 5 lat.

 

Lp

Adres

Nr działki

Nr księgi

wieczystej

Pow.

w m2

Opis lokalu

użytkowego

Przeznaczenie    i sposób

użytkowania

Cena wywoławcza czynszu

Termin uiszczania czynszu

1.

 

 

Goniądz Plac

11 Listopada ,

przystanek PKS

916/2

 

LM1G/00019234/0

28,38

 

 

 

 

 

lokal składa się  z trzech pomieszczeń, wyposażony jest  w instalację wodno-kanalizacyjną                                                                                         i elektryczną

 

 

lokal użytkowy do prowadzenia  działalności gastronomicznej

14,00 zł  netto za 1 m2

miesięcznie. Do wylicytowanej stawki czynszu będzie doliczony podatek VAT - 23 %. Stawka czynszu nie obejmuje podatków związanych z przedmiotem najmu oraz opłat eksploatacyjnych i kosztów zużycia mediów.

Stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen            i usług

 

 

 

 

czynsz płatny z góry do 15-tego każdego miesiąca

 

 

Przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego odbędzie się  dnia 26 lutego 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 70,00 zł nie później niż do dnia 22 lutego 2016 r., a dowód wpłaty wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 00972000 0050 BS Mońki.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie  dowodu tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku :

podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania  tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik  konieczne jest przedłożenie  pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczt wylicytowanego  miesięcznego czynszu najmu.

Postąpienie  nie może wynosić mniej niż  1% stawki wywoławczej czynszu najmu.

Jeżeli  osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  zawarcia umowy najmu, Burmistrz Goniądza może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr 85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

 

 

 

 

Burmistrz


mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-01-22

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-01-22

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-01-22