BURMISTRZ GONIĄDZA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego

na czas oznaczony 5 lat.

 

Lp

Adres lokalu

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. w m2

Opis lokalu użytkowego

Przeznaczenie i sposób

użytkowania

Cena wywoławcza czynszu netto zł

Termin uiszczania czynszu

1.

Goniądz Plac 11 Listopada,

przystanek PKS

916/2

LM1G/00019234/0

28,38

lokal składa

się z trzech pomieszczeń, wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyją i elektryczną

lokal użytkowy do prowadzenia działalności gastronomicznej

14,00 zł netto za 1m2 miesięcznie. Do wylicytowanej stawki czynszu będzie doliczony podatek VAT -23%. Stawka czynszu nie obejmuje podatków związanych z przedmiotem najmu oraz opłat eksploatacyjnych i kosztów zużycia mediów. Stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen i usług. 

 

 

 

 

czynsz płatny z góry do 15-tego każdego miesiąca

Przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego odbędzie się dnia 9 lipca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu Plac 11 Listopada 38.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 70,00 zł nie później niż do dnia 3 lipca 2015 r., a dowód wpłaty wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku:

podmiotów innych  niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet wylicytowanego miesięcznego czynszu najmu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej czynszu najmu.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu, Burmistrz Goniądza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

 

 

 

 

Burmistrz


mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-06-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-06-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-06-08