BURMISTRZ GONIĄDZA

ogłasza

PIERWSZY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

będącej własnością Gminy Goniądz

 

Lp.

Adres

Nr działki

Symbol użytku

Obręb

Księga wieczysta

Pow.

(w ha)

Przeznaczenie  nieruchomości

 

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto w złotych)

Wadium

(w złotych)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

OSOWIEC

działki

gruntu :

 

567/4

 

567/6

 

566/1

 

566/2

 

Bi

Osowiec

KW

LM1G 00035394/7,

KW  LM1G/00020742/4

Łącznie

1,0830

 

w tym

 

0,8155

 

0,1141

 

0,0274

 

0,1260

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Goniądz

w części z podstawowym przeznaczeniem  pod  rekreację  oraz zabudowę usługową , handlową, gastronomiczną oraz

w części teren istniejących ujęć wody i stacji wodociągowych, na którym dopuszcza się  realizację   obiektów   urządzeń  związanych z  poborem i uzdatnianiem wody

290624,00

słownie :

(dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery  złote)

w tym działki nr

567/4 - 179139 zł

567/6  - 102000 zł

566/1  - 1694 zł

566/2  - 7791 zł

29100,00

słownie: (dwadzieścia  dziewięć tysięcy

sto złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość  zabudowana stanowiąca  całość, składająca się  z działek nr 567/4, 567/6, 566/1,566/2  o powierzchni 1,0830 ha,  dla których Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi KW Nr LM1G/00035394/7, KW Nr  LM1G/00020742/4. W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zbycie  działek zabudowanych  podlega zwolnieniu  z podatku VAT, natomiast  zbycie działek niezabudowanych nie jest objęte zwolnieniem, dlatego też do wylicytowanej ceny sprzedaży proporcjonalnie do działek  niezabudowanych nr 566/1, 566/2 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz podatkiem VAT  płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Do przetargu  przystąpić  mogą osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących  działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności  majątkowej, do dokonywania  czynności przetargowych  konieczna jest obecność obojga małżonków lub  jednego z nich  z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  a podlegających rejestracji – aktualnego  wypisu  z rejestru, właściwych  pełnomocnictw, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż  3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona  przez reprezentanta podmiotu).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem  środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr   37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium upływa dnia  15 kwietnia 2016 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej  przetarg zalicza się na poczet ceny  sprzedaży  nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy , wadium nie podlega  zwrotowi.

Informacje dotyczące  w/w nieruchomości :

1. Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Osowiec, w otoczeniu zabudowy siedliskowej,                w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, bliskiej odległości od rzeki  Biebrzy. Dojazd do nieruchomości  drogą żwirową. Obecnie nieruchomość pozostaje niewykorzystana.

2. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz uchwalonym  uchwałą Nr XIII/60/03 Rady Miejskiej  w Goniądzu z dnia  21 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2004 r. Nr 2 poz. 39) zmienionym  uchwałą  Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej  w Goniądzu  z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2011 r. Nr 209, poz. 3089).

Najważniejsze zapisy wynikające z ustaleń planu:

- działki nr 567/4, nr  567/6 , nr  566/2 – oznaczone są symbolem 11UTM, stanowią teren z podstawowym przeznaczeniem pod rekreację oraz zabudowę usługową , handlową, gastronomiczną.

- działka nr 566/1 –  stanowi  teren istniejących  ujęć wody  i  stacji wodociągowych  wodociągów komunalnych, na którym dopuszcza się  realizację obiektów i urządzeń związanych z poborem  i uzdatnianiem wody.

3. Działki  oznaczone nr :  567/4 i 567/6 są zabudowane.

Na działce nr 567/4 znajduje się budynek byłej szkoły podstawowej,  z dwoma lokalami mieszkalnymi  o łącznej powierzchni użytkowej 580,26m2, budynek gospodarczy o powierzchni 28m2. Część  powierzchni przy budynku jest utwardzona.

Na działce nr 567/6 znajduje się  budynek domu nauczyciela z pięcioma lokalami o powierzchni  użytkowej 245 m2.

W/w działki  uzbrojone są w sieć ciepłowniczą  z kotłownią olejową, sieć wodociągową, sanitarną i elektryczną.

Działki nr 566/1 i 566/2  są niezabudowane, z dostępem do sieci elektrycznej i wodociągowej przylegają bezpośrednio do nieruchomości zabudowanych.

4. Przez część działek nr 566/1, 567/6, 567/4   przebiega wodociąg  będący własnością Gminy Goniądz,  w eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.  W związku  z powyższym  w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości  zostanie ustanowione, że  nabywca nieruchomości  zapewni właścicielowi  sieci wodociągowej  swobodny dostęp  w celu jej remontu,  modernizacji,  wymiany i konserwacji,  a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją  sieć uzbrojenia  podziemnego może być przełożona za  porozumieniem  stron.

Warunek ten  zostanie wpisany  w dziale III księgi wieczystej.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38,  nr telefonu 85 738 00 43  wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu oraz zdjęcia nieruchomości, zostały opublikowane na stronie internetowej urzędu  i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Zdjęcia nieruchomości:

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-03-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-03-17