OGŁOSZENIE

 

Burmistrz   Goniądza

ogłasza  przetarg  ustny  ograniczony 

 

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Szafranki,  oznaczonej  nr geodezyjnym 169/2   o powierzchni 0,0168 ha, stanowiącej własność  Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą  KW Nr LM1G/00019009/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 1RM – tereny zabudowy zagrodowej.

             Cena wywoławcza  wynosi   -  3500,00 zł         Wadium -   350,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23 %.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w dniu  10  listopada  2011 r. o godz. 1030

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej  przedmiotem sprzedaży została wybrana forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  wniesienie wadium w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki w terminie do dnia  4  listopada  2011 r.  

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego.              

Ponadto osoba  zamierzająca  uczestniczyć  w  przetargu  winna złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu potwierdzające, że  :

a) posiada tytuł prawny do władania nieruchomością przyległą, co dokumentuje załączoną   kserokopią  aktualnego odpisu z księgi wieczystej,

b) wpłaciła wadium, co potwierdza załączoną  kserokopią dokumentu poświadczającego  wpłacenie wadium   w wymaganym terminie,

c) zgłoszenie powinno zawierać datę, imię i nazwisko, adres, czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie.

Zgłoszenie należy złożyć  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „przetarg ograniczony         w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38 lub przesłać pocztą  do  dnia   7 listopada  2011 r. O dotrzymaniu terminu decyduje  data wpływu  zamieszczona na kopercie.

Komisja przetargowa po zapoznaniu się  ze zgłoszeniami : sporządzi i poda  w dniu                 8 listopada 2011 r. do publicznej wiadomości  listę osób  dopuszczonych do przetargu poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Goniądzu.

Oferenci zakwalifikowani do przetargu, w dniu  przetargu   winni, okazać  komisji przetargowej:

- dowód tożsamości, jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości  stosowne pełnomocnictwo,

- aktualny odpis z księgi wieczystej oraz dokument potwierdzający  wpłacenie wadium          w wymaganym terminie (oryginały),

- w przypadku zamiaru nabycia  w ramach wspólności ustawowej  małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje  małżonkowie, chyba, że zostanie przedłożona  przez uczestnika przetargu zgoda współmałżonka  na nabycie nieruchomości.

Wadium  osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się po zakończeniu przetargu, zgodnie      z obowiązującymi przepisami.

W przypadku  uchylania się osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy,  wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty   związane   ze  sporządzeniem  umowy  notarialnej  ponosi  nabywca.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w   Goniądzu  ul. Plac 11  Listopada  38, pokój  nr  7  oraz  telefonicznie  pod  nr    085-738-00-43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu                     i  opublikowano na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

                                      

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-10-05

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-10-05