Goniądz: Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
Numer ogłoszenia: 176433 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. i transport niesegregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) bądź do jednej ze stacji przeładunkowych zlokalizowanych w miejscowości Świerzbienie (gmina Mońki), Augustów oraz Dąbrowa Białostocka, a segregowanych odpadów komunalnych do ZZO Koszarówka lub BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goniądz (załącznik do specyfikacji). 1. Charakterystyka gminy Goniądz Powierzchnia gminy wynosi 37 668 ha. Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy wynosi 5107 (stan na dzień 31.12.2014 r.): Liczba osób zamieszkujących: a)na terenie miasta Goniądza:, - w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa) - ok. 300 osób, - w zabudowie wielorodzinnej (małe wspólnoty mieszkaniowe) - ok. 119 osób, - w zabudowie jednorodzinnej - ok. 650 osób, b) na terenie gminy Goniądz: - w zabudowie wielorodzinnej - ok. 87 osób, - w zabudowie jednorodzinnej - ok. 2210 osób. Liczba budynków jednorodzinnych - ok.1200, Liczba budynków wielorodzinnych - 18. Liczba domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - ok. 130. Liczba gospodarstw domowych na terenie miasta Goniądza - ok. 530. Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Goniądz - ok. 781. Liczba sołectw: 28. Dopuszcza się zmianę wielkości i ilości gospodarstw domowych do 8 % wynikającą z przyczyn losowych, migracyjnych i inwestycyjnych mieszkańców miasta i gminy Goniądz. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku następujących strumieni odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01), b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07), tj. - tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe, - metale, - papier i makulatura, - szkło kolorowe i bezbarwne, - odpady wielkogabarytowe, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przewiduje się odbiór odpadów zmieszanych - 1 sztuki z pojemnika KP-7 z terenu zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Goniądz. 2) dostarczanie odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) położonej w odległości ok. 30 km od Goniądza bądź do jednej ze stacji przeładunkowych zlokalizowanych w miejscowości Świerzbienie (gmina Mońki) położonej w odległości ok.12 km od Goniądza, w Augustowie (gmina Augustów) położonym w odległości ok. 64 km od Goniądza oraz Dąbrowie Białostockiej położonej w odległości ok. 46 km od Goniądza, 3) dostarczanie wszystkich odebranych segregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) położonej w odległości ok. 30 km od Goniądza bądź do BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły położonej w odległości ok. 14 km od Goniądza. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, natomiast zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne - bezpośrednio do podmiotu zajmującego się ich recyklingiem. 4) dostarczenie z przeznaczeniem dla zabudowy wielorodzinnej 27 szt. pojemników o poj. 1100 l i 1 szt. pojemnika o poj. 240 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oznaczonych kolorami i napisami oraz wyposażonych w otwory wrzutowe odpowiednie do gromadzonych: a) tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo-gospodarczy i odpady wielomateriałowe - koloru żółtego z napisem (Plastik) - 9 szt. o poj. 1100 l., b) szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego z napisem (Szkło) - 9 szt. o poj. 1100 l, c) papieru i makulatury - koloru niebieskiego z napisem (Papier) - 9 szt. o poj. 1100 l., d) metali - koloru czerwonego z napisem (Metale) - 1 sztuka o poj. 240 l. i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 5) dostarczenie worków w ilości 71200 szt. z przeznaczeniem dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (oraz wspólnota BELFER) - worki o pojemności 120 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone jednostronnym czarnym nadrukiem, o grubości co najmniej 60 mikronów, przeznaczonych do gromadzenia: a) tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpadów wielomateriałowych - koloru żółtego - 28480 szt., b) szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 14240 szt., c) papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 14240 szt., d) metali - koloru czerwonego - 14240 szt, i wydawanie ich właścicielom nieruchomości w ilości odpowiadającej częstotliwości wskazanej w harmonogramie odbioru odpadów. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: 1) odbioru selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) przeterminowanych leków i chemikaliów, b) zużytych baterii i akumulatorów, c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, d) zużytych opon, e) odpadów zielonych. 2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. 3) odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z miejscowości Wólka Piaseczna - Grzędy. 2.2. Gromadzenie odpadów Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Goniądz, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku i dostarczenie niesegregowanych odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub do jednej ze stacji przeładunkowych, natomiast segregowanych odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, natomiast zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - bezpośrednio do podmiotu zajmującego się ich recyklingiem. Zamawiający posiada podpisane porozumienie z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym) na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Wykonawca, przed przystąpieniem do podpisania umowy, okaże zapewnienie BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Goniądz. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca, na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości dostarczy (w postaci dzierżawy lub wykupu na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości. Do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie stosuje się pojemników. W przypadku budownictwa wielorodzinnego odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzone będą w stosach obok pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów zmieszanych bądź innym miejscu wskazanym przez zarządzającego nieruchomością lub w przypadku budownictwa jednorodzinnego będą wystawiane przez właścicieli nieruchomości do granicy nieruchomości (altany śmietnikowe, miejsca wyznaczone) w postaci wystawki. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie odpadów wielomateriałowych w workach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych lub innych. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie metali w stosach obok pojemników, worków przeznaczonych na inne rodzaje odpadów. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe umieszczanie odpadów pochodzących ze spalania paliw stałych w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne lub w workach. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie odpadów jeżeli w pojemniku przeznaczonym na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe, metale, szkło kolorowe i bezbarwne, papier i makulatura w ilości większej niż 10% całkowitej objętości pojemnika/worka. Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest również uznać za właściwe gromadzenie przez mieszkańców odpadów komunalnych wyselekcjonowanych ze względu na ich rodzaj (np. plastik, szkło, inne), a nie ze względu na ilość, rodzaj, kolor, właściciela pojemnika lub worka. Worki przeznaczone do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych niewydane wytwórcom odpadów, stanowią własność Zamawiającego. Pojemniki będą własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu Gminy Goniądz. 2.3. Sposób gromadzenia odpadów w poszczególnej zabudowie 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele / zarządcy nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników, które zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących rodzajach i ilościach: - żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe - 9 szt. o poj. 1100 l., - niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 9 szt. o poj. 1100 l., - zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 9 szt. o poj. 1100 l., - czerwony do gromadzenia metali - 1 szt. o poj. 240 l. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki) bądź wystawionych do granicy nieruchomości. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo - workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: - żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe - 26400 szt., - niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 13200 szt., - zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego -13200 szt., - metali - koloru czerwonego - 13200 szt. 3) Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki) bądź wystawionych do granicy nieruchomości. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo - workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: - żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe - 2080 szt., - niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 1040szt., - zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 1040 szt., - metali - koloru czerwonego - 1040 szt. 2.4. Częstotliwość odbioru odpadów w poszczególnej zabudowie 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych na terenie - miasta Goniądza (spółdzielnia mieszkaniowa) 1 raz w tygodniu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1600 z pojemników innych niż KP-7. Przewiduje się odbiór odpadów zmieszanych - 1 sztuki z pojemnika KP-7 z terenu zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Goniądz 1 raz w miesiącu. - gmina Goniądz (wspólnota mieszkaniowa Osowiec - Twierdza) 2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1600. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Częstotliwość wywozu na terenie: - miasta Goniądza (spółdzielnia mieszkaniowa) 2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1600 tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe, papieru i makulatury, natomiast 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600 metalu, szkła kolorowego i bezbarwnego. - gmina Goniądz (wspólnota mieszkaniowa Osowiec - Twierdza) 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcą budynków, w godzinach 700 - 1600 tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe, papieru i makulatury, metalu i szkła kolorowego i bezbarwnego. - miasta i gminy Goniądz wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 2 razy w roku (kwiecień i październik) z miejsca wskazanego przez zarządcę nieruchomości. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) - na terenie miasta Goniądza częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, 1 raz na 2 tygodnie w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 160, - na terenie gminy Goniądz częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1600. b)Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) Częstotliwość wywozu - w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1600 - tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe 1 raz w miesiącu; - metali, papieru i makulatury, szkła kolorowego i bezbarwnego - 1 raz w miesiącach styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad; - odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy w roku (kwiecień i październik) wystawionych przed posesję. c)Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie miasta i gminy Goniądz Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) 1 raz w miesiącu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, natomiast odpady segregowane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07) czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy w roku (kwiecień i październik) wystawionych przed posesję. 2.5.Obowiązki Wykonawcy realizującego zamówienie 1)Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, w porozumieniu z zarządcami budynków wielorodzinnych i przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu projekt harmonogramu odbioru odpadów na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego w terminie do 10.01.2016 r. 2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów w taki sposób, by możliwe było rozdzielenie terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, a terenu nieruchomości niezamieszkałych. 3) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na życzenie właścicieli / zarządzających nieruchomościami zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów komunalnych dotyczący danej nieruchomości. 4) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (w zabudowie wielorodzinnej) oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki (w zabudowie jednorodzinnej) w terminie do 10.01.2016 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostarczeniu pojemników i worków w terminie do dnia 10.01.2016 r. Potwierdzeniem dostarczenia worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie brak zgłoszeń pisemnych lub ustnych od właścicieli/ ich przedstawicieli lub zarządców nieruchomości. 5) Wykonawca, na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości, dostarczy (dzierżawa lub wykup na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków, ilości odebranych odpadów (w kg) z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów - segregowane i zmieszane, w terminie do 10 dni od zakończenia danego miesiąca. 7) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i opróżniania pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów komunalnych przy pojemnikach tj. zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu i segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę w porozumieniu z zarządcami budynków, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 8) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Odpowiada również za stan sanitarny dzierżawionych pojemników na odpady zmieszane, jest zobowiązany do systematycznych konserwacji mycia i dezynfekcji. 9) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu gromadzenia odpadów, w pojemnikach, w workach i bezpośrednim otoczeniu bez względu na rodzaj pojemnika bądź kolor worka oraz źródło pochodzenia. 11) Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia we właściwe miejsce opróżnione pojemniki oraz każdorazowo zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych pozostawić puste worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów. 12) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w sposób ograniczający do minimum niedogodności mieszkańcom oraz utrudnienia w ruchu drogowym. 13) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi również w przypadku, gdy występują utrudnienia dojazdu (wąskie dojazdy, złe warunki atmosferyczne, remonty dróg, uroczystości itp.). 14) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ładowanych i przewożonych odpadów przed wysypaniem, rozwianiem, wyciekiem, a w przypadku zaistnienia takich zdarzeń do natychmiastowego usunięcia ich skutków. 15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizowanej usługi w trakcie trwania umowy. 16) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji zamówienia jak również o wszelkich sytuacjach konfliktowych mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Zamawiającego. 17) Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 18) Za szkody na majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 19) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) d) uchwały Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goniądz 20) Niesegregowane odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce bądź do jednej z 3 stacji przeładunkowych (Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka). Segregowane odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce bądź BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca 1 raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 21) Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. 22) Zgodnie z art. 9 f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznego powiadamiania, o tym fakcie Zamawiającego. Za prawidłowo prowadzoną segregację odpadów uznaje się, gdy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, odpady wielomateriałowe, metale, szkło kolorowe i bezbarwne w ilości większej niż 10 % całkowitej objętości pojemnika/worka. 23) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Goniądza w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. 24) Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 25) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 3. Do Zamawiającego należy: 1) Dostarczenie Wykonawcy na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia: - szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów, - wykazu adresów nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, - wykazu adresów miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. 2)Uzgadnianie i publikacja na stronie internetowej bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl, www.goniądz.pl, umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz poszczególnych sołectw przedłożonego przez Wykonawcę projektu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych..

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ustawy): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Goniądzu Bank Spółdzielczy w Mońkach, Oddział Goniądz nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku depozytowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Goniądza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) posiadają aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami i w tym czasie Wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem usługi odbioru odpadów komunalnych w okresie co najmniej 12 miesięcy i w ilości co najmniej 2 000 Mg rocznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.3.1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zobowiązany jest: 1.3.1.1. posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 1.3.1.2. trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 1.3.1.3. zapewnić na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 1.3.2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.2.1. urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 1.3.2.2. pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 1.3.2.3. pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - konieczne jest posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. czynności; 1.3.2.4. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. 1.3.3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.3.1. konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 1.3.3.2. pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; 1.3.3.3. pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 1.3.4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo- transportową usytuowaną: 1.3.4.1. w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 1.3.4.2. na terenie, do którego posiada tytuł prawny. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: a) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.); e) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.3.5. wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: np. kierowcy, robotnicy, dyspozytorzy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - poświadczenie odbiorcy usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. -Oświadczenie o posiadaniu wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, -Oświadczenie o utrzymaniu odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, -Oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, -Oświadczenie o zapewnieniu odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej wraz z opisem jej usytuowania i wyposażenia, Na formularzu ofertowym Wykonawca składa następujące oświadczenia: 1) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przetargu i nie wnosi żadnych uwag, 2) Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert, 3) Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie korzystając z usług Podwykonawcy to obowiązany jest określić zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca, 4) Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się on do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze do umowy stanowiącej załącznik nr 12 do dokumentacji przetargowej i zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 5) Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy. 6) Oświadczenie Wykonawcy o wniesieniu wadium i sposobie jego rozliczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; b)w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.); c)w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli ww. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w ppkcie b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 5 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                         Burmistrz

 

                                                                                      mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-12-01