Goniądz: usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
Numer ogłoszenia: 491376 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. i transport niesegregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) bądź do jednej ze stacji przeładunkowych zlokalizowanych w miejscowości Świerzbienie (gmina Mońki), Augustów oraz Dąbrowa Białostocka, a segregowanych odpadów komunalnych do ZZO Koszarówka lub BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr XXVII/157/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz zmienionej uchwałą Nr XXVIII/167/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 stycznia 2013 r. (załącznik do specyfikacji) 1. Charakterystyka gminy Goniądz Powierzchnia gminy wynosi 37 668 ha. Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy wynosi 5209: Liczba osób zamieszkujących: a) na terenie miasta Goniądza:, w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa) - 300 osób, w zabudowie wielorodzinnej (małe wspólnoty mieszkaniowe) - 119 osób, w zabudowie jednorodzinnej - 658 osób, b) na terenie gminy Goniądz: w zabudowie wielorodzinnej - 87 osób, w zabudowie jednorodzinnej - 2226 osób. Liczba budynków jednorodzinnych - ok.1200, Liczba budynków wielorodzinnych - 18. Liczba gospodarstw domowych na terenie miasta Goniądza - 532. Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Goniądz - 732. Liczba sołectw 28 Dopuszcza się zmianę wielkości i ilości gospodarstw domowych do 8 % wynikającą z przyczyn losowych, migracyjnych i inwestycyjnych mieszkańców miasta i gminy Goniądz. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących strumieni odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01), b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07), tj.: tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe, metale, papier i makulatura, szkło kolorowe i bezbarwne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 2) dostarczanie odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) położonej w odległości ok. 30 km od Goniądza bądź do jednej ze stacji przeładunkowych zlokalizowanych w miejscowości Świerzbienie (gmina Mońki) położonej w odległości ok.12 km od Goniądza, w Augustowie (gmina Augustów) położonym w odległości ok. 64 km od Goniądza oraz Dąbrowie Białostockiej położonej w odległości ok. 46 km od Goniądza, 3) dostarczanie wszystkich odebranych segregowanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) położonej w odległości ok. 30 km od Goniądza bądź do BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły. 4) dostarczenie z przeznaczeniem dla zabudowy wielorodzinnej 24 szt. pojemników o poj. 1100 l i 1 szt. pojemnika o poj. 240 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oznaczonych kolorami i napisami oraz wyposażonych w otwory wrzutowe odpowiednie do gromadzonych: a) tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo-gospodarczy i odpady wielomateriałowe - koloru żółtego z napisem (Plastik) - 8 szt. o poj. 1100 l., b) szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego z napisem (Szkło) - 8 szt. o poj. 1100 l, c) papieru i makulatury - koloru niebieskiego z napisem (Papier) - 8 szt. o poj. 1100 l., d) metali - koloru czerwonego z napisem (Metale) - 1 sztuka o poj. 240 l. i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 5) dostarczenie worków w ilości 57200 szt. z przeznaczeniem dla zabudowy jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - worki o pojemności 120 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone jednostronnym czarnym nadrukiem, o grubości co najmniej 60 mikronów, przeznaczonych do gromadzenia: a) tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo-gospodarczego, odpadów wielomateriałowych - koloru żółtego - 17600 szt., b) szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 13 200 szt., c) papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 13 200 szt., d) metali - koloru czerwonego - 13 200 szt. i wydawanie ich właścicielom nieruchomości przy odbiorze worków z wysegregowanymi odpadami każdego rodzaju. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: 1) odbioru selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) przeterminowanych leków i chemikaliów, b) zużytych baterii i akumulatorów, c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, d) zużytych opon, e) odpadów zielonych. 2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. 2.2. Gromadzenie odpadów Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Goniądz, na których zamieszkują mieszkańcy i dostarczenie niesegregowanych odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub do jednej ze stacji przeładunkowych, natomiast segregowanych odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Zamawiający posiada podpisane porozumienie z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym) na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Wykonawca, przed przystąpieniem do podpisania umowy, okaże zapewnienie BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Goniądz. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca, na prośbę właścicieli / zarządców nieruchomości dostarczy (w postaci dzierżawy lub wykupu na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli / zarządców nieruchomości. Do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie stosuje się pojemników. W przypadku budownictwa wielorodzinnego odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzone będą w stosach obok pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów zmieszanych bądź innym miejscu wskazanym przez zarządzającego nieruchomością lub w przypadku budownictwa jednorodzinnego będą wystawiane przez właścicieli nieruchomości do granicy nieruchomości (altany śmietnikowe, miejsca wyznaczone) w postaci wystawki. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie odpadów wielomateriałowych w workach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie metali w stosach obok pojemników, worków przeznaczonych na inne rodzaje odpadów. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe umieszczanie odpadów pochodzących ze spalania paliw stałych w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest uznać za właściwe gromadzenie odpadów jeżeli w pojemniku przeznaczonym na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe, metale, szkło kolorowe i bezbarwne, papier i makulatura w ilości większej niż 10% całkowitej objętości pojemnika/worka. Pojemniki i worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Pojemniki będą własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu Gminy Goniądz. 2.3. Sposób gromadzenia odpadów w poszczególnej zabudowie 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele/zarządcy nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników, które zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących rodzajach i ilościach: żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe - 8 szt. o poj. 1100 l., niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 8 szt. o poj. 1100 l., zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 8 szt. o poj. 1100 l., czerwony do gromadzenia metali - 1 szt. o poj. 240 l. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki) bądź wystawionych do granicy nieruchomości. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo - workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, a także odpady wielomateriałowe - 13 200 szt., niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 13 200 szt., zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 13 200 szt., metali - koloru czerwonego - 13 200 szt. 2.4. Częstotliwość odbioru odpadów w poszczególnej zabudowie 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych na terenie: miasta Goniądza (spółdzielnia mieszkaniowa) 4 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600. gmina Goniądz (wspólnota mieszkaniowa WAM) 2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07) Częstotliwość wywozu na terenie: miasta Goniądza (spółdzielnia mieszkaniowa) 2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600 tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe, papieru i makulatury, natomiast 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600 metalu, szkła kolorowego i bezbarwnego. gmina Goniądz (wspólnota mieszkaniowa WAM) 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600 tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe, papieru i makulatury, metalu i szkła kolorowego i bezbarwnego. miasta i gminy Goniądz wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 2 razy w roku (kwiecień i październik) z miejsca wskazanego przez zarządcę nieruchomości. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) Częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1600. b)Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07) Częstotliwość wywozu - w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1600 tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik przemysłowo - gospodarczy, odpady wielomateriałowe w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień 1 raz w miesiącu, w pozostałych miesiącach 1 raz na 2 miesiące, metali, papieru i makulatury, szkła kolorowego i bezbarwnego - 1 raz na 2 miesiące, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy w roku (kwiecień i październik) wystawionych przed posesję. 2.5. Obowiązki Wykonawcy realizującego zamówienie 1)Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, w porozumieniu z zarządcami budynków wielorodzinnych i przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu projekt harmonogramu odbioru odpadów na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego w terminie do 10.01.2014 r. 2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów w taki sposób, by możliwe było rozdzielenie terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, a terenu nieruchomości niezamieszkałych. 3) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na życzenie właścicieli / zarządzających nieruchomościami zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów komunalnych dotyczący danej nieruchomości. 4) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (w zabudowie wielorodzinnej) oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki (w zabudowie jednorodzinnej) w terminie do 10.01.2014 r. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników i worków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej dwukrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej trzydniowych w godz. 700 - 2000. 5) Wykonawca, na prośbę właścicieli / zarządców nieruchomości, dostarczy (dzierżawa lub wykup na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli /zarządców nieruchomości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków, ilości odebranych odpadów (w kg) z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów - segregowane i zmieszane, w terminie do 10 dni od zakończenia danego miesiąca. 7) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i opróżniania pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów komunalnych przy pojemnikach tj. zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu i segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę w porozumieniu z zarządcami budynków, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 8) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Odpowiada również za stan sanitarny dzierżawionych pojemników na odpady zmieszane, jest zobowiązany do systematycznych konserwacji mycia i dezynfekcji. 9) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów znajdujących się w miejscu gromadzenia odpadów, w pojemnikach, w workach i bezpośrednim otoczeniu. 11) Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia we właściwe miejsce opróżnione pojemniki oraz w miejsce odebranych worków pozostawić puste. 12) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w sposób ograniczający do minimum niedogodności mieszkańcom oraz utrudnienia w ruchu drogowym. 13) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi również w przypadku, gdy występują utrudnienia dojazdu ( wąskie dojazdy, złe warunki atmosferyczne, remonty dróg, uroczystości itp.). 14) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ładowanych i przewożonych odpadów przed wysypaniem, rozwianiem, wyciekiem, a w przypadku zaistnienia takich zdarzeń do natychmiastowego usunięcia ich skutków. 15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizowanej usługi w trakcie trwania umowy. 16) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji zamówienia jak również o wszelkich sytuacjach konfliktowych mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Zamawiającego. 17) Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 18) Za szkody na majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 19) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) d) uchwały Nr XXVII/157/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goniądz zmienionej uchwałą Nr XXVIII/167/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 stycznia 2013 r. 20) Niesegregowane odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce bądź do jednej z 3 stacji przeładunkowych (Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka). Segregowane odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce bądź BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym I 144. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca 1 raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 21) Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. 22) Zgodnie z art. 9 f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznego powiadamiania, o tym fakcie Zamawiającego. Za prawidłowo prowadzoną segregację odpadów uznaje się, gdy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, odpady wielomateriałowe, metale, szkło kolorowe i bezbarwne w ilości większej niż 10 % całkowitej objętości pojemnika/worka. 23) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Goniądza w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 24) Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 25) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ustawy): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Goniądzu Bank Spółdzielczy w Mońkach, Oddział Goniądz nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Goniądza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) posiadają aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami i w tym czasie Wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem usługi odbioru odpadów komunalnych w okresie co najmniej 12 miesięcy i w ilości co najmniej 2 000 Mg rocznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.3.1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zobowiązany jest: 1.3.1.1. posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 1.3.1.2. trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 1.3.1.3. zapewnić na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 1.3.2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.2.1. urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 1.3.2.2. pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 1.3.2.3. pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - konieczne jest posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. czynności; 1.3.2.4. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. 1.3.3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.3.1. konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 1.3.3.2. pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; 1.3.3.3. pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 1.3.4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo- transportową usytuowaną: 1.3.4.1. w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 1.3.4.2. na terenie, do którego posiada tytuł prawny. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej należy zapewnić, aby: a) teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d) teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.); e) baza magazynowo - transportowa była wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • pisemne oświadczenie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o posiadaniu wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, - oświadczenie o utrzymaniu odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, - oświadczenie o zapewnieniu odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej wraz z opisem jej usytuowania i wyposażenia, - na formularzu ofertowym wykonawca składa następujące oświadczenia: 1) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji (w tym z wzorem umowy) oraz warunkami przetargu i nie wnosi żadnych uwag oraz przyjmuje warunki w niej zawarte, 2)oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 3) jeżeli wykonawca zamierza realizować zamówienie korzystając z usług podwykonawcy, to obowiązany jest określić zakres robót, który będzie wykonywał podwykonawca. 4) oświadczenie wykonawcy, iż w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze do umowy stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej. Umowę tę zawrę we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 5) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy, 6) oświadczenie wykonawcy o wniesieniu wadium i sposobie jego rozliczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                    BURMISTRZ

 

                                                                                                   mgr Tadeusz Kulikowski

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-11-29