Goniądz: Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Numer ogłoszenia: 214562 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr XXVII/157/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz zmienionej uchwałą Nr XXVIII/167/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 stycznia 2013 r. 1. Charakterystyka gminy Goniądz Powierzchnia gminy wynosi 37 668 ha. Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy wynosi 5209: Liczba osób zamieszkujących: a) na terenie miasta Goniądza:, - w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa) - 295 osób, - w zabudowie wielorodzinnej (małe wspólnoty mieszkaniowe) - 130 osób, - w zabudowie jednorodzinnej - 590 osób, b) na terenie gminy Goniądz: - w zabudowie wielorodzinnej - 76 osób, - w zabudowie jednorodzinnej - 2031 osób. Liczba budynków jednorodzinnych - ok.1200, Liczba budynków wielorodzinnych - 18. Liczba gospodarstw domowych na terenie miasta Goniądza - 478. Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Goniądz - 641. Liczba sołectw 28 Dopuszcza się zmianę wielkości i ilości gospodarstw domowych do 10 % wynikającą z przyczyn losowych, migracyjnych i inwestycyjnych mieszkańców miasta i gminy Goniądz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących strumieni odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01), b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07), w tym: - tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy, - metale, - papier i makulatura, - szkło kolorowe i bezbarwne; 2) dostarczanie odebranych niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gmina Grajewo) położonej w odległości ok. 30 km od Goniądza bądź do jednej ze stacji przeładunkowych zlokalizowanych w miejscowości Świerzbienie (gmina Mońki) położonej w odległości ok.12 km od Goniądza, w Augustowie (gmina Augustów) położonym w odległości ok. 64 km od Goniądza oraz Dąbrowie Białostockiej położonej w odległości ok. 46 km od Goniądza. Zamawiający podpisze z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie) porozumienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Wykonawca, przed przystąpieniem do podpisania umowy, okaże zapewnienie BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Goniądz. 3) dostarczenie 24 szt. pojemników o poj. 1100 l i 18 szt. o poj. 240 l przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki winny być oznaczone kolorami i napisami oraz wyposażone w otwory wrzutowe odpowiednio do gromadzenia: - tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy - koloru żółtego z napisem /Plastik/ - 8 szt. o poj. 1100 l., 6 szt. o poj. 240 l., - szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego z napisem /Szkło/ - 8 szt. o poj. 1100 l., 6 szt. o poj. 240 l., - papieru i makulatury - koloru niebieskiego z napisem /Papier/ - 8 szt. o poj. 1100 l., 6 szt. o poj. 240 l., Do gromadzenia metali nie stosuje się pojemników. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok pojemników przeznaczonych na inne rodzaje odpadów bądź w workach. Pojemniki będą własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu Gminy Goniądz. 4) dostarczenie worków w ilości 9900 szt. do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich wydawanie właścicielom nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - worki o pojemności 120 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone czarnym nadrukiem, przeznaczonych do gromadzenia: - tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczego - koloru żółtego - 3300 szt., - szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 2200 szt., - papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 2200 szt., - metali - koloru czerwonego - 2200 szt. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok worków przeznaczonych na inne rodzaje odpadów i pojemników na odpady zmieszane. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: 1) odbiór selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) przeterminowanych leków i chemikaliów, b) zużytych baterii i akumulatorów, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, f) zużytych opon, g) odpadów zielonych. 2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Wykonawca, na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości, zobowiązany jest do dostarczenia (dzierżawa lub wykup na własność) pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości. 3. Charakterystyka zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Goniądz, na których zamieszkują mieszkańcy i dostarczenie tych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce lub do jednej ze stacji przeładunkowych. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca, na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości, zobowiązany jest do dostarczenia (dzierżawa lub wykup na własność) pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości. Pojemniki i worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele / zarządcy nieruchomości. Częstotliwość wywozu - 4 razy w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników. Wykonawca zapewnia pojemniki i ustawia je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących ilościach: - żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy - 8 szt. o poj. 1100 l., 6 szt. o poj. 240 l., - niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 8 szt. o poj. 1100 l., 6 szt. o poj. 240 l., - zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 8 szt. o poj. 1100 l., 6 szt. o poj. 240 l., Częstotliwość wywozu - 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 1600. Do gromadzenia metali nie stosuje się pojemników. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok pojemników przeznaczonych na inne rodzaje odpadów bądź w workach. Za prawidłowo prowadzoną segregację odpadów uznaje się, gdy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, metale, szkło kolorowe i bezbarwne w ilości większej niż 10% całkowitej objętości pojemnika. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1600. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo - workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: - żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy - 3300 szt., - niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 2200 szt., - zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 2200 szt., - metali - koloru czerwonego - 2200 szt. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok worków przeznaczonych na inne rodzaje odpadów i pojemników na odpady zmieszane. Wykonawca przy odbiorze worków z wysegregowanymi odpadami zobowiązany jest do pozostawienia właścicielowi nieruchomości worków każdego rodzaju. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - materiał - folia polietylenowa LDPE, - pojemność - 120 l, - grubość - co najmniej 60 mikronów, - nadruk - jednostronny, kolor nadruku czarny. Częstotliwość wywozu - w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 1600 - tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo - 1 raz na 2 miesiące, - szkła kolorowego i bezbarwnego, papieru, makulatury i metali - 1 raz na 3 miesiące. Za prawidłowo prowadzoną segregację odpadów uznaje się, gdy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy, metale, szkło kolorowe i bezbarwne w ilości większej niż 10% całkowitej objętości pojemnika/worka. 4. Do Zamawiającego należy: 1) Dostarczenie Wykonawcy na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia: - szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów, - wykazu adresów nieruchomości, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, - wykazu adresów miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. 2) Uzgadnianie i publikacja na stronie internetowej bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl, www.goniądz.pl, umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz poszczególnych sołectw przedłożonego przez Wykonawcę projektu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. 5. Obowiązki Wykonawcy realizującego zamówienie 1) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, w porozumieniu z zarządcami budynków wielorodzinnych, i przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu projekt harmonogramu odbioru odpadów na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego w terminie do 10.07.2013 r. 2) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na życzenie właścicieli / zarządzających nieruchomości zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów komunalnych dotyczący danej nieruchomości. 3) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (w zabudowie wielorodzinnej) oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki (w zabudowie jednorodzinnej) w terminie do 10.07.2013 r. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników i worków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej dwukrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej trzydniowych w godz. 700 - 2000. 4) Wykonawca, na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości, zobowiązany jest do dostarczenia (dzierżawa lub wykup na własność) pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków, ilości odebranych odpadów (w kg) z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów - segregowane i zmieszane, w terminie do 10 dni od zakończenia danego miesiąca. 6) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i opróżniania pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów komunalnych przy pojemnikach tj. zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu i segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę w porozumieniu z zarządcami budynków, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 7) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Odpowiada również za stan sanitarny dzierżawionych pojemników na odpady zmieszane, jest zobowiązany do systematycznych konserwacji mycia i dezynfekcji. 8) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. 9) Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą. 10) Za szkody na majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 11) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) d) uchwały Nr XXVII/157/12 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goniądz zmienionej uchwałą Nr XXVIII/167/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 stycznia 2013 r. 12) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce bądź do jednej z 3 stacji przeładunkowych (Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka). Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca 1 raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. 13) Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. 14) Zgodnie z art. 9 f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznego powiadamiania, o tym fakcie Zamawiającego. Za prawidłowo prowadzoną segregację odpadów uznaje się, gdy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się tworzywa sztuczne typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy, metale, szkło kolorowe i bezbarwne w ilości większej niż 10 % całkowitej objętości pojemnika/worka. 15) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Goniądza w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 16) Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 17) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ustawy): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Goniądzu Bank Spółdzielczy w Mońkach, oddział Goniądz nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Goniądza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) posiadają aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych,

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami i w tym czasie Wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem usługi odbioru odpadów komunalnych w okresie co najmniej 12 miesięcy i w ilości co najmniej 2 000 Mg rocznie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1.3.1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zobowiązany jest: 1.3.1.1. posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 1.3.1.2. trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 1.3.1.3. zapewnić na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 1.3.2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.2.1. urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 1.3.2.2. pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 1.3.2.3. pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - konieczne jest posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. czynności; 1.3.2.4. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. 1.3.3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1.3.3.1. konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 1.3.3.2. pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; 1.3.3.3. pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 1.3.4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo- transportową usytuowaną: 1.3.4.1. w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 1.3.4.2. na terenie, do którego posiada tytuł prawny. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: a) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.); e) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

- oświadczenie o utrzymaniu odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; - oświadczenie o zapewnieniu odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej wraz z opisem jej usytuowania i wyposażenia, - Na formularzu ofertowym Wykonawca składa następujące oświadczenia: 1) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przetargu i nie wnosi żadnych uwag, 2) Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert, 3) Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie korzystając z usług Podwykonawcy to obowiązany jest określić zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca, 4) Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się on do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze do umowy stanowiącej załącznik nr 13 do dokumentacji przetargowej i zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 5) Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy. 6) Oświadczenie Wykonawcy o wniesieniu wadium i sposobie jego rozliczenia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 12.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz Poój nr 5 (Kancelaria Ogólna).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Z up. BURMISTRZA

 

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-06-04

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-06-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-06-04