Goniądz, dnia 11.12.2015 r.

OŚ.6232.36.3.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.”

 

Burmistrz Goniądza na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty
w pkt

Termin płatności faktur w pkt

Suma uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp.
z o.o.,

ul. Kombatantów 4,

15-102 Białystok

71,15

5

76,15

2

BIOM Spółka
z o.o.,

 

Dolistowo Stare I 144,
19-124 Jaświły

73,80

5

78,80

3

KOMA Sp. z o.o.
Sp. k.,

ul. Sikorskiego 19c,
19-300 Ełk

95,00

5

100,00

 

Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

KOMA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. oferował najniższą cenę - 95 pkt oraz 30 dniowy termin płatności faktur – 5 pkt; oferta łącznie uzyskała 100 pkt i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

  Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy PZP, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

z up. Burmistrza

 

Zbigniew Męczkowski

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: B.Sokołowska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-12-11

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-12-11

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-12-11