O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Goniądza

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej we wsi Białosuknia, oznaczonej nr geodezyjnym 60   o powierzchni 0,1100 ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy  w Grajewie  prowadzi księgę wieczystą KW  Nr LM1G/00019027/6.            W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem RL  – tereny leśne.

 

             Cena  wywoławcza   wynosi    5700,00 zł          Wadium  570,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38  w dniu   10  listopada 2011 r. o godz. 10oo.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed  zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium  oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

- dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku zamiaru nabycia  w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona  przez uczestnika przetargu zgoda współmałżonka  na nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego  wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium należy wnieść w  pieniądzu (PLN), przelewem  środków pieniężnych na  rachunek  Urzędu Miejskiego w Goniądzu  Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin  wniesienia wadium upływa dnia  4  listopada 2011 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium  osoby wygrywającej przetarg  zalicza się  na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy,  wadium  nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 085 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego  i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-10-05

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-10-05