Goniądz, dnia 19.03.2014 r.

OGŁOSZENIE

Kierownika Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji

w Goniądzu

 

O przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

 1. Szczegółowe   warunki   najmu   są do  pobrania  w   Sekretariacie   Urzędu Miejskiego                            w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38 w godz. od 7 30 do 15 30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu w BIP.
 2. Okres obowiązywania najmu: od 01 czerwca 2014 roku do 2 lipca 2014 r.
  oraz od dnia 7 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
 3. Pomieszczenia lokalu mają powierzchnię całkowitą - 90 m2.
 4. Cena wywoławcza za najem za l m2 lokalu wynosi  9,00 zł  (słownie: dziewięć złotych 00/100) brutto.
 5. Czynsz płatny będzie w sposób następujący:
 1. w wysokości 10% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu – do czasu uzyskania zezwoleń niezbędnych do  prowadzenia działalności gastronomicznej tj. do dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej.
 2. w wysokości 100% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu –  od dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej do dnia jej zakończenia.
 1. Najemca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia:
 1. opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody – według wskazań podliczników,
 2. kosztów wywozu nieczystości.
 3. kosztów wystroju i urządzenia lokalu oraz napraw wynikających z używania lokalu, a także dbanie o estetykę lokalu i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do lokalu;
 1. Oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać w miejscu jak wyżej w terminie do dnia          23 kwietnia 2014 roku do godziny 10 00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2014 r. o godz. 1100

 

Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł, - które należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050. Umowa zostanie zawarta
w terminie jednego tygodnia od dnia wyłonienia Najemcy.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela  Pan Grzegorz Mocarski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, tel.(085) 738-00-43 w.18.

 


 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO)

PRZY ul. DEMOKRATYCZNEJ 10 W GONIĄDZU

z przeznaczeniem na prowadzenie małej działalności gastronomicznej

 

 1. Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego (gastronomicznego) położonego przy ul. Demokratycznej 10 w Goniądzu, stanowiącego własność Gminy Goniądz, pozostającego w zarządzie Miejskiego Ośrodeka Wypoczynku i Rekreacji                        w Goniądzu. Powierzchnia lokalu wraz z zapleczem i tarasem wynosi 90 m2.

 1. Okres obowiązywania najmu: od 01 czerwca 2014 roku do 2 lipca 2014 r.
  oraz od dnia 7 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

 

 1. Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100) brutto.

 

 1. Czynsz płatny będzie począwszy od dnia zawarcia umowy najmu w sposób następujący:
 1. w wysokości 10% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni, ustalonej w drodze przetargu – do czasu uzyskania zezwoleń niezbędnych do  prowadzenia działalności gastronomicznej tj. do dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej.
 2. w wysokości 100% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni, ustalonej w drodze przetargu –  od dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej do dnia jej zakończenia.

 

 1. Wysokość czynszu ustala się mnożąc powierzchnię lokalu, przez stawkę czynszu za 1 m2 ustaloną w drodze przetargu.

 

 1. Obowiązki Najemcy:
 1. ponoszenie opłat za: zużycie energii elektrycznej i wody – według wskazań podliczników;
 2. ponoszenie opłat za wywóz nieczystości;
 3. ponoszenie kosztów wystroju i urządzenia lokalu oraz napraw wynikających z używania lokalu;
 4. dbanie o estetykę lokalu i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do lokalu;
 5. w związku z możliwością sprzedaży piwa w lokalu – przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 6. w okresie obowiązywania najmu lokal powinien być czynny codziennie.

 

 1. Oferta powinna zawierać :
 1. ofertę pisemną złożoną zgodnie z treścią wzoru ofert załączonego do niniejszych „Warunków”
 2. aktualny odpis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia oferenta do prowadzenia działalności gastronomicznej;
 3. oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń;
 4. kopia dowodu wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mońkach
  o/w Goniądzu     (nr konta 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050).

 

8. Warunkiem złożenia oferty jest rzetelne i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji  w Goniądzu w roku poprzednim tj. 2013.

 


 

 1. Termin składania ofert:
 1. oferty należy składać w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 (pierwsze piętro)  w terminie do godz. 1000  dnia  23.04.2014 roku,

 

 1. ofertę należy złożyć  w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG NA LOKAL GASTRONOMICZNY w MOW i R w Goniądzu - 2014".

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia zawrzeć umowę najmu, pod rygorem utraty wadium;
 2. zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;
 3. osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz do udostępnienia lokalu jest
  Pan Grzegorz Mocarski tel. (085) 738-00-43 w.18.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-03-19

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-03-19

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-03-19