Goniądz, dnia 05.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Kierownika Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji

w Goniądzu

 

O przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

1.    Szczegółowe   warunki   najmu   są do  pobrania  w   Sekretariacie   Urzędu Miejskiego                            w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38 w godz. od 7 30 do 15 30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu w BIP.

2.    Okres obowiązywania najmu: od 01 czerwca 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

3.    Pomieszczenia lokalu mają powierzchnię całkowitą - 90 m2.

4.    Cena wywoławcza za najem za l m2 lokalu wynosi  9,00 zł  (słownie: dziewięć złotych 00/100) brutto.

5.    Czynsz płatny będzie w sposób następujący:

a)    w wysokości 10% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu – do czasu uzyskania zezwoleń niezbędnych do  prowadzenia działalności gastronomicznej tj. do dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej.

b)   w wysokości 100% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu –  od dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej do dnia jej zakończenia.

6.    Najemca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia:

a)    opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody – według wskazań podliczników,

b)   kosztów wywozu nieczystości.

c)    ponoszenie kosztów wystroju i urządzenia lokalu oraz napraw wynikających z używania lokalu;

d)   dbanie o estetykę lokalu i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do lokalu;

7.    Oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać w miejscu jak wyżej w terminie do dnia          07 maja 2012 roku do godziny 10 00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2012 r. o godz. 1100

 

Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł, - które należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050. Umowa zostanie zawarta w terminie jednego tygodnia od dnia wyłonienia Najemcy.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela  Pan Grzegorz Mocarski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, tel.(085) 738-00-43 w.18.

 


 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO)

PRZY UL. DEMOKRATYCZNEJ 10 W GONIĄDZU

z przeznaczeniem na prowadzenie małej działalności gastronomicznej

 

1.      Przedmiot przetargu.

Przedmiotem przetargu jest cena stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego (gastronomicznego) położonego przy ul. Demokratycznej 10 w Goniądzu, stanowiącego własność Gminy Goniądz, pozostającego w zarządzie Miejskiego Ośrodeka Wypoczynku i Rekreacji                        w Goniądzu. Powierzchnia lokalu wraz z zapleczem i tarasem wynosi 90 m2.

 

2.      Okres obowiązywania najmu: od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

 

3.      Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100) brutto.

 

4.      Czynsz płatny będzie począwszy od dnia zawarcia umowy najmu w sposób następujący:

a)      w wysokości 10% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni, ustalonej w drodze przetargu – do czasu uzyskania zezwoleń niezbędnych do  prowadzenia działalności gastronomicznej tj. do dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej.

b)      w wysokości 100% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni, ustalonej w drodze przetargu –  od dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej do dnia jej zakończenia.

 

5.      Wysokość czynszu ustala się mnożąc powierzchnię lokalu, przez stawkę czynszu za 1 m2 ustaloną w drodze przetargu.

 

6.      Obowiązki Najemcy:

a)      ponoszenie opłat za: zużycie energii elektrycznej i wody – według wskazań podliczników;

b)      wywóz nieczystości;

c)      ponoszenie kosztów wystroju i urządzenia lokalu oraz napraw wynikających z używania lokalu;

d)      dbanie o estetykę lokalu i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do lokalu;

e)      w związku z możliwością sprzedaży piwa w lokalu – przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

f)       w okresie obowiązywania najmu lokal powinien być czynny codziennie.

 

7.      Oferta powinna zawierać :

a)      ofertę pisemną złożoną zgodnie z treścią wzoru ofert załączonego do niniejszych „Warunków”

b)      aktualny odpis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia oferenta do prowadzenia działalności gastronomicznej;

c)      oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń;

d)      kopia dowodu wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mońkach o/w Goniądzu     (nr konta 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050).

 

8. Warunkiem złożenia oferty jest wywiązywanie się z finansowych zobowiązań wobec Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji  w Goniądzu za lata poprzednie.

 


9.      Termin składania ofert:

a)      oferty należy składać w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 (pierwsze piętro)  w terminie do godz. 10.00  dnia 07.05.2012 roku,

 

b)      ofertę należy złożyć  w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG NA LOKAL GASTRONOMICZNY w MOW i R w Goniądzu - 2012".

 

  1. Postanowienia końcowe:

a)      oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia zawrzeć umowę najmu, pod rygorem utraty wadium;

b)      zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;

c)      osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz do udostępnienia lokalu jest
Pan Grzegorz Mocarski tel. (085) 738-00-43 w.18.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2012-04-05

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2012-04-05

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2012-04-05