Burmistrz Goniądza  
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 52 o powierzchni użytkowej 70,94m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w podpiwniczeniu o powierzchni 3,55m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 7449/26526 części oraz takim samym udziałem we własności gruntu oznaczonego nr ewidencyjnym 1165/7 o powierzchni 0,1023ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr LM1G /00020742/4. 

Lokal mieszkalny znajduje się na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki,  przedpokoju i pomieszczenia magazynowego. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 

Cena wywoławcza wynosi 48500,00zł

Wadium wynosi 4850,00zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38 w dniu                   17  września 2013r. o godz. 1000 .

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3 kwietnia 2013r.  Drugi przetarg odbył się  w dniu 26 czerwca 2013r. Oba przetargi  zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu : 

- dowodu wpłaty wadium, 

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, 

- w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przestąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości, 

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki. 

Termin wniesienia wadium upływa dnia  12 września 2013r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16. 

Ogłoszenie o trzecim przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl . 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.  

 

 

Burmistrz


mgr Tadeusz Kulikowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-08-05

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-08-05

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-08-05