BURMISTRZ  GONIĄDZA

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

obręb

KW

Pow.

ha

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

nieruchomości

netto zł

Wadium

 

1.

 

Goniądz

ul. Plac 11 Listopada

 

848/8

Goniądz

LM1G/00019234/0

 

0,0265

 

działka niezabudowana o kształcie  zbliżonym do trójkąta, granice regularne, teren płaski, przy granicy działki od strony południowej znajduje się budynek magazynowy, od zachodu  graniczy z ul. Szkolną, od wschodu z działką zabudowaną  budynkiem mieszkalnym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz  teren oznaczony jest symbolem 3UO użytkowany dotychczas  jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania z możliwością modernizacji i zmiany rodzaju usług pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

6825

 

683

 

2.

 

Goniądz

ul. Plac 11 Listopada 18

 

729, 730, 731

Goniądz

LM1G/00035705/1

 

0,1231

 

lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 28,9 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 7 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, korytarza, położony na parterze budynku wielorodzinnego 2 kondygnacyjnego. Lokal nie posiada balkonu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje wraz z udziałem wynoszącym 3590/35550 w nieruchomości wspólnej i we własności gruntu.

 

14000

 

1400

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 ( w kolejności określonej liczbą porządkową).

W przypadku nieruchomości  Lp. 1 do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doliczony podatek VAT. Cena  sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Ewentualne okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika  przetargu oraz przedłożenie  komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

- dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo, małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 grudnia 2015 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania  rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży  nieruchomości. Wadium pozostałych  uczestników przetargu zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 LIstopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

Burmistrz


mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-11-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-11-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-11-02