BURMISTRZ GONIĄDZA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Krzecze, obręb Krzecze, oznaczonej nr geodezyjnym 185 o powierzchni 4,1200 ha, stanowiącej własność Gminy Goniądz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LM1G/00040453/7. Jest to działka niezabudowana o równej powierzchni, oznaczona w ewidencji gruntów jako Ł - łąka trwała. Posiada kształt nieregularny zbliżony do trójkąta, dostępna z drogi o nawierzchni żwirowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem RZ, co stanowi tereny rolne - łąki i pastwiska.

Cena wywoławcza wynosi 52000zł

Wadium wynosi 5200zł

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w dniu 12 sierpnia 2014r. o godz. 10 00.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej  określonej wysokości, nie później niż do dnia 6 sierpnia 2014r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku:

podmiotów innych niż  osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości;

pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Goniądza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 7380043 wew.16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz. wrotapodlasia. pl.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-07-01

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-07-01

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-07-01