Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/10

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322345-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Goniądz: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2013/S 187-322345

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Goniądz pl. 11 Listopada 38 Osoba do kontaktów: Grzegorz Dudkiewicz 19-110 Goniądz POLSKA Tel.:  +48 857380043 E-mail: kancelaria.um@goniadz.pl Faks:  +48 857380307 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Środowisko I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/10

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 179 budynkach mieszkalnych oraz 3 budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Goniądz wraz z wpięciem ich do istniejących na poszczególnych obiektach instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej wraz z ich rozruchem technologicznym i instruktarzem docelowych użytkowników w zakresie obsługi-eksploatacji, korzystania z dostarczonego i zamontowanego układu oraz warunków gwarancyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja techniczna (projekty techniczne instalacji solarnej, zestawienia armatury i urządzeń, schematy technologiczne instalacji solarnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa: w szczególności z ustawą – Prawo budowlane, ustawą - Kodeks cywilny, ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, jakością i organizacją pracy. W trakcie realizacji prac należy stosować wyłącznie nowe materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. Zestawienie dostaw kompletnych zestawów kolektorów słonecznych wraz z montażem do realizacji na terenie gminy Goniądz: Liczba budynków mieszkalnych: 179 szt. Liczba projektowanych domów z następującym zestawem: a) zestaw ze zbiornikiem 300 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m2 w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw A - 34 domy, b) zestaw ze zbiornikiem 400 litrów kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 5,07 m2 w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw B - 109 domów, c) zestaw ze zbiornikiem 500 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08 m2 w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw C - 36 domów, Budynki użyteczności publicznej w Gminie Goniądz 1. G.O.K. w Goniądzu 1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m2, zbiornik 300 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw D 2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu 2 zestawy z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08m2, zbiornik 500 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw E 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny- Internat w Goniądzu ul. Różana 1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 18,25 m2, zbiornik 1500 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw F Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 11 do SIWZ) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). W skład zestawu

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/10

solarnego wchodzą między innymi: kolektory słoneczne próżniowe, uchwyty i konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa, automatyka sterująca, zasobnik cwu dwuwężownicowy, naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory, orurowanie i oprzyrządowanie, płyn solarny. Montaż zestawu obejmuje dostawę oraz montaż kompletnej instalacji solarnej, podłączenie instalacji, prace w budynkach niezbędne do wykonania zadania (np. przebijanie otworów w stropach i ścianach), adaptacja istniejących instalacji na potrzeby instalacji solarnej, w tym demontaż istniejących zasobników cwu, napełnienie i odpowietrzenie instalacji, wykonanie prób szczelności, regulacja przepływu, dobór opcji sterowania, przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji zestawów solarnych. Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej: — kolektory słoneczne - min. 10 lat — podgrzewacze – min. 6 lat — pozostałe urządzenia – min. 6 lat W okresie gwarancji podstawowej tj. 72 miesięcy Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania sześcioletniego okresu gwarancyjnego. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunki oceny równoważności materiałów i urządzeń zamawiający określił w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia) Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia konieczności zmiany miejsca (adresu) dostawy i montażu instalacji solarnych przy utrzymaniu podstawowych parametrów instalacji kolektorów słonecznych (metraż kolektorów, wielkość zasobnika itp.) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09331100, 45321000, 45330000, 45300000, 45331000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Liczba budynków mieszkalnych: 179 szt. Liczba projektowanych domów z następującym zestawem: a) zestaw ze zbiornikiem 300 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m2 w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw A - 34 domy,

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/10

b) zestaw ze zbiornikiem 400 litrów kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 5,07 m2 w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw B - 109 domów, c) zestaw ze zbiornikiem 500 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08 m2 w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw C - 36 domów, Budynki użyteczności publicznej w Gminie Goniądz 1. G.O.K. w Goniądzu 1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m2, zbiornik 300 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw D 2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu 2 zestawy z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08m2, zbiornik 500 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw E 3. Zespół Szkolno- Przedszkolny- Internat w Goniądzu ul. Różana 1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 18,25 m2, zbiornik 1500 litrów w innych miejscach SIWZ określany jako zestaw F II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – nr 37808500050130009720000050. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz”. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 11 (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Gmina Goniądz), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń (musi obejmować okres związania z ofertą),

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/10

d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e) „gwarantować wpłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie”. f) przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w rozdziale XII pkt 10 SIWZ. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp na pisemny wniosek Wnioskodawcy w przypadku zaistnienia okoliczności enumeratywnie wymienionych w art. 46 ust. 2 Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw. 11Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie . 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 13. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 14. Wykonawca zadeklaruje formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), podając jednocześnie nazwę podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia. 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Na przelewie należy umieścić informację „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz”. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/10

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Goniądzu przed podpisywaniem umowy. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zwierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Gmina Goniądz), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres obowiązywania umowy), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy), e) „gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie”. 18. Warunki oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w załączniku nr 10 do SIWZ. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3 do SIWZ) 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór wg zał. nr 3 do SIWZ (oryginał), 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór zał. nr 4 do SIWZ (oryginał) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; lub - w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp; (wzór oświadczenia dla osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 - załącznik nr 5 do SIWZ - oryginał);

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/10

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 8) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4. ppkt. 2), 3) 4) i 6) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4. ppkt. 5 i 7 powyżej – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy Pzp; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/10

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej i ewentualnie dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru w załączniku nr 9 do SIWZ 7. dokument potwierdzający wniesienie wadium, 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór - załącznik nr 7 do SIWZ, 9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg wzoru w załączniku nr 8 do SIWZ, III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 1 000 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 1 000 000 zł. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz minimum dwóch wykonanych dostaw wraz z montażem kompletnych instalacji kolektorów słonecznych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wg załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Sprawozdanie z badań wg normy PN–EN 12975-2 wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na pełną zgodność z normą: PN-EN 12975-1 według metodyki PN-EN 12975-2 lub europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK nadany przez jednostkę certyfikującą, lub inny równoważny dokument potwierdzający równoważność jakościową oferowanych kolektorów słonecznych. Zamawiający wymaga aby certyfikat równoważny do opisanych powyżej potwierdzał, że: - do badań losowo pobierane były urządzenia z linii produkcyjnej w zakładzie producenta - prawidłowość zaświadczenia weryfikowana jest poprzez losowe pobieranie urządzeń do badań na zgodność z normą przez cały okres obowiązywania zaświadczenia.

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/10

W przypadku polskich jednostek certyfikujących należy także przedstawić dokumenty, że jednostka uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i została uznana przez Ministerstwo Gospodarki - (aktualny certyfikat akredytacji zgodnie z Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz.935 ze zmianami art.16 pkt 1,2). 3. Opis techniczny oferowanych biwalentnych podgrzewaczy wody, zawierający informację na temat parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 4. Opis techniczny oferowanych grup pompowych, zawierający informację na temat parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Opis techniczny oferowanych sterowników solarnych, zawierający informację na temat parametrów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykaz minimum dwóch wykonanych dostaw wraz z montażem kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każda., a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wg załącznik nr 6 do SIWZ. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: FD.7013.5.2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 8.11.2013 - 09:30 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Dz.U./S S187 26/09/2013 322345-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/10

26/09/2013 S187 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/10

polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 8.11.2013 - 10:00 Miejscowość: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, pokój nr 8 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa Wykonawcy (upoważnieni przedstawicele Wykonawców) Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie stanowi kluczową część Projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. VI.3) Informacje dodatkowe VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.:  +48 224587881 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Miejski w Goniądzu pl. 11 Listopada 38 19-110 Goniądz POLSKA E-mail: kancelaria.um@goniadz.pl Tel.:  +48 857380043 Adres internetowy: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl Faks:  +48 857380307 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24.9.2013

 

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-09-26

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-09-26