BURMISTRZ GONIĄDZA

ogłasza

PIERWSZY PRZETRG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

będącej własnością Gminy Goniądz

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

obręb

KW

Powierzchnia

ha

Opis

i przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto zł

Wadium

1.

Klewianka

181/1

Br R IIIb

R IIIb

KW Nr LM1G/00035396/1

0,9900

nieruchomość  zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz, położona jest  na terenie                  z podstawowym przeznaczeniem  pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze  oznaczona symbolem 1UO obejmująca istniejącą szkołę podstawową

475300,00

47530,00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w dniu  31 maja 2016 r. o godz.1000

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r . o podatku  od towarów i  usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054). Cena  sprzedaży  nieruchomości płatna jest w całości  przed podpisaniem  umowy w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowa nieruchomość  zabudowana  jest budynkiem byłej szkoły podstawowej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

Budynek  szkoły wybudowany w 1963 r. parterowy z kotłownią,  wolnostojący, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy wynosi 740 m2, kubatura 2747 m3, budynek posiada instalacje elektryczną,  wodno-kanalizacyjną  i centralnego ogrzewania (2 kotły stalowe). W 2008 r  wymieniono stolarkę okienną.

Budynek mieszkalny wybudowany w latach siedemdziesiątych, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, wolnostojący, murowany, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalacje : elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy), telefoniczną, wentylację  grawitacyjną, odgromową, centralnego ogrzewania (zasilanie z kotłowni  znajdującej w budynku szkoły podstawowej ). Na parterze       i poddaszu znajdują się dwa odrębne lokale mieszkalne. Powierzchnia  użytkowa budynku wynosi  147, 49 m2.

Budynek gospodarczy nr 1 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia, powierzchnia zabudowy 75 m2.

Budynek gospodarczy nr 2 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia, powierzchnia zabudowy 38 m2.

Nieruchomość jest ogrodzona siatką ocynkowaną na słupach ogrodzeniowych z rur stalowych.  Teren działki zagospodarowany. Przed  budynkiem szkoły znajduje się ogródek dziecięcy z urządzeniami  do zabawy natomiast za budynkiem szkoły znajduje się boisko  sportowe z bramkami.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

- w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących  działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku  małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich                              z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę  na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów  tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być  datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność  winna być potwierdzona  przez reprezentanta  podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium upływa  dnia  24 maja 2016 r.

Datą wniesienia wadium  jest data  uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się  na poczet  ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium  pozostałych uczestników przetargu zostanie  zwrócone  po zakończeniu przetargu, zgodnie                           z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg  od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane  na stronie internetowej urzędu  i w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych  przyczyn.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-03-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-03-17