BURMISTRZ GONIĄDZA

ogłasza

DRUGI PRZETRG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  będącej własnością Gminy Goniądz

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

obręb

KW

Powierzchnia

ha

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza  netto zł

Wadium zł

 

1.

 

Klewianka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181/1

Br R IIIb

R IIIb

obręb Klewianka

KW Nr

LM1G/00035396/1

 

0,9900

 

nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz położona jest na terenie z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową  o nieuciążliwym charakterze oznaczona symbolem 1UO

obejmująca istniejącą szkołę podstawową

 

332710,00

 

33271,00

Dla  nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę  wywoławczą w drugim przetargu o 30% .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  odbył się w dniu  31 maja  2016 r. i  zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbędzie  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38                          w dniu 10 sierpnia 2016 r.  o godz. 1000.

Sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z  podatku VAT na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).                 Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w  całości  przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej szkoły podstawowej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  i dwoma budynkami gospodarczymi.

Budynek szkoły wybudowany w 1963 r.  parterowy z kotłownią, wolnostojący, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy wynosi 740 m2, kubatura 2747 m3, budynek posiada instalacje elektryczną , wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania ( 2 kotły stalowe). W 2008 r. wymieniono stolarkę okienną.

Budynek mieszkalny wybudowany  w latach siedemdziesiątych, jednokondygnacyjny, z użytkowym  poddaszem, wolnostojący, murowany, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy), telefoniczną, wentylację grawitacyjną, odgromową, centralnego ogrzewania (zasilanie z kotłowni znajdującej się  w budynku szkoły podstawowej). Na parterze i poddaszu znajdują się dwa odrębne lokale mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 147,49 m2.

Budynek gospodarczy nr 1 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia, powierzchnia zabudowy 75 m2.

Budynek gospodarczy  nr 2 jednokondygnacyjny, wolnostojący, murowany, bez podpiwniczenia, powierzchnia zabudowy 38 m2.

Nieruchomość jest ogrodzona siatką ocynkowaną na słupach ogrodzeniowych z rur stalowych. Teren działki zagospodarowany. Przed budynkiem szkoły znajduje się ogródek dziecięcy z urządzeniami do zabawy natomiast  za budynkiem szkoły znajduje się boisko sportowe z bramkami.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie  komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu :

- w przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących  działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich                           z pełnomocnictwem drugiego małżonka zwierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających  rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów  tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą  przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta  podmiotu).

 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście  lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść  w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu  Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium upływa  dnia  5 sierpnia 2016 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania  rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet  ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników  przetargu zostanie  zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie                         z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie polega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, nr telefonu 85 73800 43 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu  zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-07-04

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-07-04