Goniądz, dnia 08sierpnia 2016 r.

FD.7021.18.2016

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.), oraz zarządzenia  Nr 34  Burmistrza Goniądza z dnia 13 maja 2014r w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Goniądz/Urząd Miejski w Goniądzu zamówień finansowanych ze środków publicznych            o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                              

Gmina Goniądz, 19-110  Goniądz,  Plac 11 Listopada 38, zaprasza do wzięcia udziału  w postępowaniu i złożenia oferty cenowej:

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Gminy Goniądz           i Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

 

II. Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:

 1. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej  w rozumieniu ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
 2. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 77. Szacunkowe zapotrzebowanie  na energię elektryczną  dla wszystkich PPE wynosi 242352 kWh. Szacunkowe zapotrzebowanie wyliczono na podstawie zużycia energii w minionym okresie  z uwzględnieniem prognozowanych zmian. Szacunek ten ma charakter orientacyjny  i nie stanowi zobowiązania  do zakupu energii  w podanej ilości.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zmniejszenia liczby punktów poboru energii wskazanych w Załączniku Nr 1, w przypadku zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punktów  poboru energii a także  do zwiększenia punktów poboru energii w przypadku zawarcia lub wnioskowania o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru energii nie uwzględnionych w załączniku Nr 1.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
 5. Wykonawca zawrze odrębne umowy na sprzedaż energii elektrycznej z Gminą Goniądz     i Zakładem Usług Komunalnych w Goniądzu podmiotów wykazanych w załączniku Nr 1.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

01.09.2016 r.  –  31.12.2016 r.

 

IV. Opis przygotowania oferty

 1. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku  jako cena netto i brutto  w złotych polskich na dzień sporządzenia oferty i musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy oraz  zawartą generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A.

            W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

 1. aktualną, na okres trwania umowy sprzedaży, decyzję udzielającą koncesji
  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 2. oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy generalnej o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A.;

 

V. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę wraz z załącznikami  należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego  w Goniądzu  19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 38 (pokój nr 5 sekretariat) do dnia 16.08.2016 r. do godz. 1200 osobiście lub  pocztą, drogą elektroniczną e-mail um@goniadz.pl; kancelaria.um@goniadz.pl,  faksem. Nr faksu: 85 7380307
 2. Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej. Za zachowanie formy pisemnej uważa się również przesłanie oferty faxem lub droga elektroniczną- pod warunkiem pisemnego potwierdzenia lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.
 3. Ofert złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Jednym kryterium oceny ofert będzie cena. tj. Cena=100%
 2. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

VII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty I zawarcia umowy:

 1. Niezwłocznie po wyborze nakorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie    o terminie I miejscu podpisania umowy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami              w sprawie przedmiotu zamówienia jest : Pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz – tel. 85 7380043 wew. 20,

IX. Spis załączników do zapytania ofertowego:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. Nr 2 – Formularz oferty

Zał. Nr 3 – wzór pełnomocnictwa

Zał. Nr 4 – wzór umowy sprzedaży

                                                                                                                                

                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                    mgr inż. Mariusz  Ramotowski

                                                                                         (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2016-08-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-08-08

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2016-08-08