BURMISTRZ GONIĄDZA
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz na okres 5 lat.

Lp.

Położenie

nieruchomości

 

Nr działki

obręb

KW

Pow.

(ha)

Opis i przeznaczenie

nieruchomości

Cena

wywoławcza czynszu* 

Wadium

(zł)

1. 

Wólka Piaseczna

887,889,891, 245

Wólka Piaseczna

LM1G/00019015/9

1,88

nieruchomość gruntowa łąka, położona w bezpośrednim sąsiedztwie użytków zielonych, oznaczona w ewidencji jako Ł -łąka, Ps- pastwisko, N - nieużytki, przeznaczenie w miejscowym planie łąki i pastwiska

równowartość

pieniężna 7 dt żyta rocznie

80 zł

2.

Wólka Piaseczna - łąki różnych wsi

234, 235

Wólka Piaseczna-łąki różnych wsi

LM1G/00019031/7

5,64

nieruchomość gruntowa łąka, położona w bezpośrednim sąsiedztwie użytków zielonych, oznaczona w ewidencji jako Ł-łąka , N- nieużytki, przeznaczenie w miejscowym planie łąki pastwiska

równowartość pieniężna 19 dt żyta rocznie

230 zł 

 

 

3.

Wólka Piaseczna- łąki różnych wsi

495

Wólka Piaseczna -łąki różnych wsi

LM1G/00019031/7

8,50

nieruchomość gruntowa łąka, położona w bezpośrednim sąsiedztwie użytków zielonych, oznaczona w ewidencji jako Ł-łąka , N- nieużytki, przeznaczenie w miejscowym planie łąki pastwiska

równowartość pieniężna 30 dt żyta rocznie

360 zł

4.

Wólka Piaseczna - Szaciły, Mociesze

1

Wólka Piaseczna- Szaciły, Mociesze

LM1G/00019012/8

1,51

nieruchomość gruntowa łąka, położona w bezpośrednim sąsiedztwie użytków zielonych, oznaczona w ewidencji jako Ł-łąka, przeznaczenie w miejscowym planie łąki pastwiska

równowartość pieniężna 5 dt żyta rocznie

60 zł

* wysokość czynszu ustalana będzie każdego roku w oparciu o cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego podatku rolnego na terenie gminy.

Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 ( w kolejności określonej liczbą porządkową).

Ewentualne okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które  wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości nie później niż do dnia 3 lipca 2015 r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wpłaty wadium należy wskazać położenie i nr działki.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Goniądzu nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku :

podmiotów  innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet wylicytowanego czynszu dzierżawy.

Postąpienie nie może wynosić nie mniej niż 1% stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy Burmistrz Goniądza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 nr telefonu 85 738 0043 wew. 16.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego i opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

 

 

 

Burmistrz


mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-06-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-06-08