Goniądz, dnia 06.08.2010 r.

 

 

ROD.7635-1/10

 

 

 

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniądz

woj. podlaskie

 

 

OGŁASZA PISEMNY  PRZETARG  OFERTOWY

 

na  sprzedaż 49 sztuk drzew  „na pniu” z działek gminnych oznaczonych numerami geodezyjnymi 433, 435/1, 436/1, 436/2 w miejscowości Goniądz, gm. Goniądz, powiat moniecki, woj. Podlaskie, gatunek: topola – 48 sztuk, wierzba – 1 sztuka.

     

     Cena wywoławcza  7.500, 00  złotych netto.

 

Warunki przetargu.

 

1.  Uczestniczenie w przetargu  jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości  prawnej, którzy:

1)      posiadają  uprawnienia   do wykonywania działalności, w zakres  którego  wchodzi wycinka drzew,

2)      posiadają niezbędną  wiedzę   i doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania wycinki drzew,

3)      znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie    przedsięwzięcia.

 

2. Wykaz dokumentów  i oświadczeń  jakie należy dołączyć  do oferty:

1)      oświadczenie  o spełnianiu  warunków  udziału w przetargu (załącznik Nr 1 do oferty),

2)      aktualny odpis  z właściwego   rejestru albo aktualne  zaświadczenie  o wpisie                                                          do ewidencji  działalności gospodarczej, w zakres którego  wchodzi wycinka drzew,

3)      wykaz  osób  przewidzianych  do wykonania wycinki drzew wraz  z kserokopiami

        uprawnień tych osób (pilarzy),

4)      polisę ubezpieczeniową od prowadzonej działalności gospodarczej aktualną na dzień otwarcia przetargu.

5)      kopia dowodu wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mońkach o/Goniądz Nr 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050).

 

  

3. Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem   zakupionego drewna  ponosi Kupujący  t.j.:

  • koszt wycinki  drzew,
  • zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego, działek objętych wycinką i terenów przyległych na czas  wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie              z obowiązującymi  przepisami   ruchu drogowego,
  • wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności   na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach, mieniu  ruchomym, oraz zdrowiu i życiu osób, 
  • ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,
  • uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych,
  • koszty wykarczowania i usunięcia pni drzew poza działki na których prowadzona jest wycinka oraz wyrównania (uzupełnienia ziemią)  miejsca usunięcia pni drzew.
  • wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

4. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2010  roku.

 

5. Dokumenty  przetargowe  można odebrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 8 lub pobrać ze strony internetowej bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

6. Osoby  upoważnione  do porozumiewania się  z oferentami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia  jest Grzegorz Dudkiewicz  inspektor UM w Goniądzu  oraz Grzegorz Mocarski  inspektor UM w Goniądzu, tel. (085) 738-00-43
wew. 17 lub 18.

 

7. Drzewa można oglądać  w  obecności  przedstawicieli  UM w Goniądzu  w dni  robocze  w godz. 8.00  - 14.00.

 

8. Oferta  winna być złożona  w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do  sprzedającego 
z  oznaczeniem   Sprzedaż  drzew na pniu” – nie otwierać  przed dniem 06.09. 2010 roku  do godz. 1000.

 

9. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert :

1)      Oferty należy składać za pośrednictwem  poczty (innego doręczyciela) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38,  pok. 5 nie później niż  w dniu 06.09.2010  roku do godz. 10.00

2)      Część jawna przetargu  odbędzie się  w dniu 06.09.2010 roku o godz.1100 w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 pok. nr 8.

 

10.Sprzedający  zastrzega  sobie prawo odstąpienia   od  przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Burmistrz Goniądza

 

mgr Tadeusz Kulikowski

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-08-06

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-08-06

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-08-06