OGŁOSZENIE

Kierownika Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji

w Goniądzu

o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym
na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gastronomicznej. 

 

 1. Szczegółowe   warunki   najmu   są do  pobrania  w   Sekretariacie   Urzędu Miejskiego w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38 w godz. od 7 30 do 15 30
  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu w BIP.
 2. Okres obowiązywania najmu: od 20 czerwca 2015 roku do 1 lipca 2015 r.
  oraz od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
 3. Pomieszczenia lokalu mają powierzchnię całkowitą - 90 m2.
 4. Cena wywoławcza za najem za l m2 lokalu wynosi  9,00 zł  (słownie: dziewięć złotych 00/100) brutto.
 5. Czynsz płatny będzie w sposób następujący:
 1. w wysokości 10% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu – do czasu uzyskania zezwoleń niezbędnych do  prowadzenia działalności gastronomicznej tj. do dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej.
 2. w wysokości 100% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu –  od dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej do dnia jej zakończenia.
 1. Najemca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia:
 1. opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków – według wskazań podliczników,
 2. kosztów wywozu nieczystości,
 3. kosztów wystroju i urządzenia lokalu oraz napraw wynikających z używania lokalu, a także dbanie o estetykę lokalu i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do lokalu;
 1. Oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać w miejscu jak wyżej w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku do godziny 10 00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2015 r. o godz. 1100

Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł, - które należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050. Umowa zostanie zawarta w terminie jednego tygodnia od dnia wyłonienia Najemcy.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela  Pan Grzegorz Mocarski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, tel.(085) 738-00-43 w.18.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2015-05-20

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2015-06-23

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2015-05-20