Goniądz: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2015 roku.
Numer ogłoszenia: 416428 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2015 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2015 roku. Zamówienie obejmuje ciąg dróg gminnych na długości około 80 km i szerokości średnio 6m. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone roboty terminowo i dokładnie zachowując kolejność i miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe ; 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 34143000-1 Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy, 34144400-2 Pojazdy utrzymania dróg, 142100000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa polegające na: 1Profilowaniu, równaniu nawierzchni dróg gminnych (żwirowych i gruntowych) - równaniu dróg gruntowych i żwirowych poprzez ścinanie poboczy i profilowanie jezdni - wyrównanie zadoleń w jezdni - uprzątnięcie z kamieni a) przy użyciu równiaki - szacunkowy obmiar robót do 260 godzin b) przy użyciu koparko-ładowarki - szacunkowy obmiar robót do 160 godzin 2.Remoncie bieżącym dróg gminnych ( żwirowych i gruntowych) - uzupełnianie ubytków w nawierzchni żwirowej i gruntowej - zakup i rozścielenie kruszywa naturalnego do 0- 31,5mm - dowóz kruszywa we wskazane miejsce przez Zamawiającego -zagęszczenie -uporządkowanie z kamieni szacunkowy obmiar robót do 4750 ton Dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych odpowiada wymaganiom Polskich Norm i posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami).Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 3.Naprawie i wymianie uszkodzonych przepustów na drogach gminnych o średnicy 40-60 cm: - zakup kręgów lub rur z tworzyw sztucznych (Pecor Optima lub równoważne) o średnicy jak wyżej - odkopanie i wymiana uszkodzonych elementów przepustów na nowe - osypanie kruszywem naturalnym - uprzątnięcie i czyszczenie całego przepustu szacunkowy obmiar robót do 40 mb 4.Zimowym utrzymaniu dróg gminnych, a)odśnieżanie przy użyciu samochodu ciężarowego z pługiem czołowym lub bocznym- szacunkowy obmiar robót do 140 godzin b)odśnieżanie przy użyciu ciągnika z pługiem czołowym lub bocznym- szacunkowy obmiar robót do 55 godzin c)odśnieżanie przy użyciu równiarki - szacunkowy obmiar robót do 10 godzin d)odśnieżanie przy użyciu koparko ładowarki - szacunkowy obmiar robót do 70 godzin e)zwalczanie śliskości przy użyciu mieszanki solno-piaskowej 20% jej zakup, załadunek i rozsypanie we wskazane przez Zamawiającego miejsce przy użyciu ciągnika z rozrzutnikiem- szacunkowy obmiar robót do 40 godzin.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 34.14.30.00-1, 34.14.44.00-2, 14.21.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie -wykażą w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu, o wartości nie mniejszej niż 100 tys. PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie -posiadają własny lub dzierżawiony sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia tj: -ciągnik kołowy 29 - 37 kW (25-30) -równiarkę -samochód samowyładowczy o ładowności 8 t -koparko ładowarkę o pojemności łyżki minimum 0,4 m³ + pług czołowy lub boczny -samochód ciężarowy z pługiem odśnieżnym bocznym ład. do 8 ton -samochód ciężarowy z pługiem czołowym ład. powyżej 8 ton -ciągnik z rozrzutnikiem rolniczym RCW-3.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • -pisemne oświadczenie -wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (PLN).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: a) atest, certyfikat lub świadectwo jakości dla kruszywa naturalnego, które będzie użyte do remontu bieżącego nawierzchni żwirowych, b) oświadczenie o materiałach wg załącznika Nr 9 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani do ustanowienia wykonawcy - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do załączenia do oferty stosownego oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Wykonawcę - pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Oświadczenie i dokumenty z ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału winny być złożone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej ubiegających się o zamówienie publiczne. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. Przy ocenie spełnienia warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał Wykonawców. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie, Zamawiający ma prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2.Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności faktury - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa w §12 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), mogą dotyczyć: 1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy, 2) zmiany obowiązującej stawki VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pok. nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pok. nr 5 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                          

                                                                                                                     BURMISTRZ

 

                                                                                                   mgr inż. Mariusz Ramotowski

Metryka strony

Udostępniający: G.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-12-22

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-12-22

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-12-22