Goniądz: Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013
Numer ogłoszenia: 180839 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje : Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 z terenu gminy Goniądz, tj. na trasach : TRASA I : Goniądz - Krzecze-Smogorówka Goniądzka -Smogorówka Dolistowska-Wroceń-Dawidowizna-Szafranki-Łazy-Goniądz - dzienna trasa przejazdu wynosi 80 km. TRASA II : Goniądz - Wojtówstwo - Mierkienniki - Doły - Goniądz - dzienna trasa przejazdu wynosi 28 km. 2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia : Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych w poszczególnych latach szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.) , z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów na wymienionych trasach z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień - 60.10.00.00.9, 60.11.20.00.6, 60.17.20.00.4.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający planuje udzielić ewentualnych zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczającym łącznie 10 % wartości realizowanego zamówienia. Zamówienie uzupełniające może dotyczyć potrzeby wydłużenia trasy dowożenia uczniów. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a)posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, b)posiadają certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, c)posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, d)zobowiążą się do uzyskania przed podjęciem realizacji zamówienia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Goniądz, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, jeżeli takiego zezwolenia jeszcze nie posiadają.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a)wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych), a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonywali usługi odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonywali przewozy regularne specjalne - dowożenie dzieci do szkół i udokumentują, że wykonali te usługi z należytą starannością,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać co najmniej : - 2 autobusy w dobrym stanie technicznym (posiadające aktualne przeglądy techniczne) - na nie mniej jak 40 miejsc siedzących każdy,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać co najmniej : - 2 kierowców z wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia pojazdów (uprawnienia kategorii D) oraz przeszkolonych z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, - 2 opiekunów (niezależnie od kierowców pojazdów) zapewniających opiekę uczniom przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie jazdy.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : a)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 30 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca w celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: - wykaz sprzętu posiadanego przez Wykonawcę, który jest wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisem pkt.VI ust.1 pkt.3 lit.a niniejszej SIWZ. Do wykazu należy załączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych wykazanego sprzętu z aktualnymi przeglądami technicznymi (wg załącznika nr 5). Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujące dokumenty : - aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Goniądz (jeżeli takie już posiada) lub pisemne zobowiązanie do uzyskania takiego zezwolenia przed podjęciem realizacji zamówienia. - pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że zapewni przy realizacji zamówienia opiekunów uczniom - niezależnie od kierowców pojazdów (wg załącznika nr 5). - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach : 1)wystąpienia konieczności wprowadzenia nieistotnych zmian treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 2)gdy ulegną zmianie długości poszczególnych tras, cena obsługi danej trasy zostanie obliczona w oparciu o faktyczną ilość kilometrów oraz wskaźniki cenotwórcze zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądz Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądz Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: E.Zaniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-07-08

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-07-16

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-07-08