Goniądz: Bankowa obsługa budżetu Gminy Goniądz.
Numer ogłoszenia: 54623 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Goniądz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Goniądz obejmująca niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy: 1) Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz 2) Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 18, 19-110 Goniądz 3) Szkoła Podstawowa w Downarach , Downary 52, 19-110 Goniądz 4) Szkoła Podstawowa w Klewiance , Klewianka 114, 19-110 Goniądz 5) Szkoła Podstawowa we Wroceniu, Wroceń 86, 19-110 Goniądz 6) Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji , ul. Demokratyczna 2, 19-110 Goniądz 7) Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz 8) Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz 9) Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz 2. Obsługa bankowa będzie obejmować ( uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych gminy ): 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych - 9 szt. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - 21 szt. 3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych : planowana liczba wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 9 300 szt. , planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku - ok. 925 000 zł 4) Dokonywanie wypłat gotówkowych : planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku - ok. 587 szt., planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku - 289 000 zł 5) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach: planowana liczba przelewów elektronicznych w skali roku 15 025 szt. 3. Ponadto obsługa bankowa będzie obejmować również: 1)Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków finansowych w lokatach krótkoterminowych i długoterminowych ( lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne i inne dostępne w ofercie banku ). 2)Zapewnienie możliwości automatycznego przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat overnight. 3)Zapewnienie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 4)Nieodpłatne przyjmowanie wpłat na konto rachunku budżetu Gminy Goniądz. (Wpłaty dokonywane są z tytułu podatków od nieruchomości , rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat skarbowych , czynszów itp.) 5) Nieodpłatne świadczenie usług polegających na: a) wydawanie książeczek czekowych do rachunków bankowych, b) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych, c) potwierdzanie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku, d) wydawanie wyciągów z rachunków bankowych w formie papierowej wraz z załącznikami 6) Obsługę kasową świadczeniobiorców objętych zakresem działania na terenie miasta i gminy Goniądz- wypłatę świadczeń. 7) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w miarę zgłaszanych potrzeb do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy 4.Wykonawca zapewni system bankowości elektronicznej do obsługi budżetu Gminy Goniądz. 5.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zapewni objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki organizacyjne. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian liczby tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu: bankowość elektroniczna powinna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 7.System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: 1) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, 2) przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta , rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, 3) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, 4) składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe, 5) monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, 6) import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie - wykaże się posiadaniem zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub zwolnieniem

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - pisemne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadcznie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie konieczne do przygotowania oferty informacje - oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu - w przypadku wyboru jego oferty - do zawarcia umowy na warunkach opisanych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - akceptacja wzoru umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności: 1) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy, 2) na Gminę- Zamawiającego zostaną nałożone nowe zadania, zmieni się struktura organizacyjna gminy ( powstaną nowe jednostki organizacyjne lub zostaną zlikwidowane jednostki organizacyjne ) 3) pojawią się nowe korzystne dla Zamawiającego produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, 4) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych, 2. Wysokości opłat i prowizji - jeżeli ulegną one obniżeniu przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Tadeusz Kulikowski

 

Metryka strony

Udostępniający: J.G.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-02-16

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-02-24

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-02-16