Goniądz: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 361749 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2011 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2011 roku. Zamówienie obejmuje ciąg dróg gminnych ( mapa do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8) na długości około 80 km i szerokości średnio 6m. (Wspólny Słownik Zamówień kod CPV- 45233140-2; 45233142-6, 34143000-1, 34144400-2, 142100000-6) polegające na: 1. Profilowaniu, równaniu nawierzchni dróg gminnych (żwirowych i gruntowych) - równaniu dróg gruntowych i żwirowych poprzez ścinanie poboczy i profilowanie jezdni - wyrównanie zadoleń w jezdni - uprzątnięcie z kamieni a) przy użyciu równiaki - szacunkowy obmiar robót do 250 godzin b) przy użyciu koparko-ładowarki - szacunkowy obmiar robót do 20 godzin 2. Remoncie bieżącym dróg gminnych ( żwirowych i gruntowych) - uzupełnianie braków w nawierzchni żwirowej i gruntowej - zakup i rozścielenie pospółki (kruszywo do 30mm) - dowóz pospółki we wskazane miejsce przez Zamawiającego -zagęszczenie -uporządkowanie z kamieni szacunkowy obmiar robót do 3650 ton 3. Naprawie i wymianie uszkodzonych przepustów na drogach gminnych o średnicy 40-60 cm: - zakup kręgów lub rur z tworzyw sztucznych (Pecor Optima lub odpowiednie)o średnicy jak wyżej - odkopanie i wymiana uszkodzonych elementów przepustów na nowe - osypanie kruszywem naturalnym - uprzątnięcie i czyszczenie całego przepustu szacunkowy obmiar robót do 30 mb 4. Zimowym utrzymaniu dróg gminnych, a) odśnieżanie przy użyciu samochodu ciężarowego z pługiem czołowym lub bocznym- szacunkowy obmiar robót do 200 godzin b) odśnieżanie przy użyciu ciągnika z pługiem czołowym lub bocznym- szacunkowy obmiar robót do 110 godzin c) odśnieżanie przy użyciu równiarki - szacunkowy obmiar robót do 60 godzin d) odśnieżanie przy użyciu koparko ładowarki - szacunkowy obmiar robót do 20 godzin e) zwalczanie śliskości przy użyciu mieszanki solno-piaskowej 20% lub piaskowej jej zakup, załadunek i rozsypanie we wskazane przez Zamawiającego miejsce przy użyciu ciągnika z rozrzutnikiem- szacunkowy obmiar robót do 50 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 34.14.30.00-1, 34.14.44.00-2, 14.21.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie, wykażą się zrealizowaniem zamówień odpowiadającym swoim charakterem treści zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie, posiadają własny lub dzierżawiony sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia tj: - ciągnik kołowy 29 - 37 kW (25-30) - równiarkę - samochód samowyładowczy o ładowności 8 t - przyczepa skrzyniowa samowyładowcza do ciągnika o ładowności 5 t - koparko ładowarkę o pojemności łyżki minimum 0,4 m³ + pług czołowy lub boczny - samochód ciężarowy z pługiem odśnieżnym bocznym ład. do 8 ton - samochód ciężarowy z pługiem czołowym ład. powyżej 8 ton - ciągnik z rozrzutnikiem rolniczym RCW-3

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie, wykażą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaakceptowany wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pok. nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: GD

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-12-16

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-12-16

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-12-16