OGŁOSZENIE

Kierownika Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji

w Goniądzu

 

O przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

1.    Szczegółowe   warunki   najmu   są do  pobrania  w   Sekretariacie   Urzędu Miejskiego                            w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38 w godz. od 7 30 do 15 30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Goniądzu w BIP.

2.    Okres obowiązywania najmu: od 01 czerwca 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

3.    Pomieszczenia lokalu mają powierzchnię całkowitą - 90 m2.

4.    Cena wywoławcza za najem za l m2 lokalu wynosi  9,00 zł  (słownie: dziewięć złotych 00/100) brutto.

5.    Czynsz płatny będzie w sposób następujący:

a)    w wysokości 10% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu – do czasu uzyskania zezwoleń niezbędnych do  prowadzenia działalności gastronomicznej tj. do dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej.

b)   w wysokości 100% stawki czynszu za 1 m2 powierzchni ustalonej w drodze przetargu –  od dnia fizycznego otwarcia lokalu i rozpoczęcia działalności usługowej do dnia jej zakończenia.

6.    Najemca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia:

a)    opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody – według wskazań podliczników,

b)   kosztów wywozu nieczystości.

c)    ponoszenie kosztów wystroju i urządzenia lokalu oraz napraw wynikających z używania lokalu;

d)   dbanie o estetykę lokalu i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do lokalu;

7.    Oferty pisemne w zamkniętej kopercie należy składać w miejscu jak wyżej w terminie do dnia          28 maja 2010 roku do godziny 10 00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2010 r. o godz. 1100

 

Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł, - które należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Goniądzu 37-8085-0005-0130-0097-2000-0050. Umowa zostanie zawarta w terminie jednego tygodnia od dnia wyłonienia Najemcy.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela  Pan Grzegorz Mocarski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, tel.(085) 738-00-43 w.18.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: G.Mocarski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-04-27

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-04-27

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-04-27