Burmistrz Goniądza

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 31 o powierzchni użytkowej 22,14m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2214/16465 części oraz takim samym udziałem we własności gruntu oznaczonego nr ewidencyjnym 492 o powierzchni 350m2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr LM1G/00036540/3.

 Lokal mieszkalny znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parterowego z poddaszem mieszkalnym.

 Składa się z jednego pokoju i kuchni. Wyposażony jest w instalację  elektryczną natynkową  oraz instalację  wodociągową (zimnej wody) i kanalizacyjną. Ogrzewany jest trzonem kuchennym ze ścianką grzejną w pokoju.

Cena wywoławcza wynosi 9000,00zł

Wadium wynosi 900,00zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w dniu 27 maja 2014r. o godz. 1000.

 Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 Warunkiem  udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

-  dowodu wpłaty wadium,

-  w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo,

-  w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika  przetargu zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

 Wadium  należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr 37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 maja 2014r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

 Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników  przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 W przypadku uchylania się  osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38 nr telefonu 85 738 00 43 wew. 16.

  Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu i opublikowano na stronie  internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: D.Wilczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2014-04-17

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2014-04-17

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2014-04-17