Goniądz: Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 159 767 zł (słownie złotych: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem ).

Numer ogłoszenia: 78019 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 159 767 zł (słownie złotych: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem )..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Udzieleniu Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 159 767 zł (słownie złotych: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem). Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ spłata kredytu następować będzie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym: 1. w 2015 roku dwanaście rat, , w wysokości po 14 665 zł ( słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) każda 2. w 2016 roku dwanaście rat, , w wysokości po 18 459 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) każda 3. w 2017 roku dwanaście rat, w wysokości po 18 459 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) każda 4. w 2018 roku dwanaście rat, w wysokości po 18 459 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) każda 5. w 2019 roku dwanaście rat, w wysokości po 18 459 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) każda 6. w 2020 roku dwanaście rat, w wysokości po 18 459 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) każda 7. w 2021 roku dwanaście rat, w wysokości po 18 255 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) każda 8. w 2022 roku dwanaście rat, w wysokości po 18 255 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) każda 9. w 2023 roku dwanaście rat, w wysokości po 18 255 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) każda 10. w 2024 roku jedenaście rat, w wysokości po 18 255 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć ) każda oraz jedna rata w wysokości 18 262 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa ). Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 3 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. 2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu. Przewidywana data uruchomienia kredytu 31 lipca 2013 rok. 3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w określonych przez Zamawiającego kwotach i terminach, 4/ odsetki naliczane będą miesięcznie , od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, 5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego, 7/ koszty obsługi kredytu stanowi: oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 30 kwietnia 2013 roku 8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, 9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy, zawierający istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia wynikający z niniejszej specyfikacji 10 / Wykonawca nie będzie wymagał od Zamawiającego innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11/ karencja w spłacie kapitału do 31 grudnia 2014 roku. 12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2024 roku 13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl 1) Budżet gminy uchwalony na rok 2013 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Goniądz za 2012 rok 3) Uchwała Nr II-00213-48/13 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania przewidzianego na 2013 rok deficytu w budżecie Gminy Goniądz. 4) Uchwała Nr II-00313-17/13 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Goniądz kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 2 159 767 zł celem pokrycia deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych w latach poprzedzających, a także pożyczki w wysokości 1 731 997 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. oraz dołącza do SIWZ następujące informacje: 1) sprawozdania budżetowe Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2012 rok 2) sprawozdania budżetowe Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2012 rok 3) sprawozdania budżetowe Rb-N sprawozdanie o stanie należności za 2012 rok 4) sprawozdania budżetowe Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2012 rok 5) sprawozdanie budżetowe Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2012 rok 6) Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Goniądza z 11 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Goniądz na 2013 rok, 7) Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Goniądza z 11 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Goniądz na 2013 rok..

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający planuje udzielić ewentualnych zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczającym łącznie 10% wartości realizowanego zamówienia w sytuacji przewidzianej w pkt. 15.6 ppkt. 4 SIWZ.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2024.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie, - wykaże się posiadaniem zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub zwolnieniem z jego posiadania.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- pisemne oświadczenie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające: a) zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, c) zobowiązanie do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy w dowolnych kwotach i terminach. d) zgodę na okres spłaty kredytu od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r. - zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu na cały okres kredytowania. e) oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie konieczne do przygotowania oferty informacje f) oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu - w przypadku wyboru jego oferty - do zawarcia umowy na warunkach opisanych w SIWZ, w miesiącu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. g) proponowany wzór umowy na kredyt.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu, 2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 3) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat. 4) wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Możliwość wydłużenia okresu kredytowania wraz ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 10.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Burmistrz

 

mgr Tadeusz Kulikowski

Metryka strony

Udostępniający: J.Gorzoch

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2013-05-16

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2013-05-28

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2013-05-16