Burmistrz Goniądza

ogłasza  drugi  przetarg ustny nieograniczony 

 

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2  położonego w Goniądzu przy ul. Słowackiego 8           o powierzchni użytkowej 27,30 m2  wraz z udziałem  w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2730/68549 części oraz takim samym udziałem we własności  gruntu oznaczonego  nr ewidencyjnym 642/2 o powierzchni  0,0545ha. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr LM1G 00038485/3.

Lokal mieszkalny  znajduje się na parterze 3-kondygnacyjnego budynku. Składa się                z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Wyposażony jest w instalacje:  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.

Cena wywoławcza  wynosi  42000,00 zł

Wadium wynosi  4200, 00 zł

Przetarg odbędzie się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38      w dniu 8  grudnia 2011 r. o godz. 1000.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 sierpnia 2011 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej  przed otwarciem  przetargu :

-  dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik  winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo,

-  w przypadku  zamiaru nabycia nieruchomości  w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przestąpić oboje  małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona  przez uczestnika przetargu  zgoda  współmałżonka na nabycie nieruchomości,

- w przypadku osób prawnych i innych  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem  środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Nr  37 8085 0005 0130 0097 2000 0050 BS Mońki.

Termin wniesienia wadium  upływa dnia  2.12.2011 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Goniądz.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, nr telefonu   85 738 00 43 wew. 16.

Ogłoszenie o  drugim  przetargu  wywieszono w siedzibie  Urzędu Miejskiego                          i opublikowano na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: D.W.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2011-11-03

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2011-11-03

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2011-11-03