Goniądz: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOGORÓWKA W KIERUNKU MOCIESZ - I ETAP ODC. W KM 0+000-1+270
Numer ogłoszenia: 174591 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Goniądzu , Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 085 7380043, faks 085 7380307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOGORÓWKA W KIERUNKU MOCIESZ - I ETAP ODC. W KM 0+000-1+270.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOGORÓWKA W KIERUNKU MOCIESZ - I ETAP ODC. W KM 0+000-1+270 polegająca na: 1) wykonaniu robót przygotowawczych, 2) wykonaniu podbudowy, 3) wykonaniu nawierzchni trójwarstwowe powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem w następujących ilościach: I warstwa grys 12/20 mm w ilości 22 kg/m2; emulsja asfaltowa K2 w ilości 2 kg/m2 II warstwa grys 6/12 mm w ilości 16 kg/m2; emulsja asfaltowa K1-70 w ilości 1,4 kg/m2 III warstwa grys 2/6 mm w ilości 10 kg/m2; emulsja asfaltowa K2 w ilości 1,4 kg/m2 + zamknięcie piaskiem płukanym 0/2 w ilości 5 kg/m2 o powierzchni ogólnej 4608,75 m2 , 4) wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego 5) wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej. (Zakres rzeczowy zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik 10 do siwz.) 2. Określenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien opracować uproszczony projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi wg obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 4. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne deklaracje zgodności lub atesty wbudowanych materiałów. 5. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace - minimum 3 lata. (Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji jednak nie będzie to brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, póz. 275 z późniejszymi zmianami). 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy BS MOŃKI O/GONIĄDZ Nr: 37808500050130009720000050 4.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w chwili otwarcia ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. 5.Dokumenty dotyczące wadium wniesionego w innej formie niż pieniądzu, należy w oryginale dostarczyć do siedziby Zamawiającego odrębnie lub łącznie z ofertą do chwili otwarcia ofert. Potwierdzona kopia musi być dołączona do oferty. 6.Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Zamawiający orzeknie przepadek wadium jeżeli na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. 9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Pisemne oświadczenie

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykonawca powinien posiadać wiedzę dotyczącą realizacji zamówienia popartą doświadczeniem w wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    - wykonawca powinien dysponować osobami, które wykonają niniejsze zamówienie w terminie określonym w rozdziale IV niniejszej siwz, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi tj. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji przedmiotu zamówienia, oraz osobami bezpośredniego wykonawstwa.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    pisemne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu harmonogram rzeczowo-finansowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Goniądzu Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz pokój nr 5 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

mgr inż. Justyna Jarmołowska

Sekretarz Miejski

Metryka strony

Udostępniający: G.A.Dudkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2010-07-02

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2010-07-02

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2010-07-02